Riadenie malých a stredných podnikov (MSP)

Štúdium II. stupňa (2 roky) magisterské

 • Študijný odbor Manažment
 • Študijný režim Denné a externé štúdium
 • Trvanie 2 lata (4 semestre)
V rámci tohto programu sa študenti oboznámia so špecifikami fungovania malého a stredného podniku a získajú vedomosti a zručnosti potrebné na dosiahnutie hospodárskeho úspechu. Študijný program pripravuje okrem iného na získanie vedomostí o riadení vlastného obrazu a riadenej organizácie, propagácii, marketingovej komunikácii a fungovaní malých spoločností v Európskej únii.

POSTUP PRIJATIA

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SA V ONLINE PRIJÍMACOM KONANÍ

KROK 2

PRIPRAVTE KOMPLETNÉ POŽADOVANÉ DOKUMENTY

 • Občiansky preukaz (pre náhľad)
 • Jedna legitimačná fotografia
 • Fotokópia maturitného vysvedčenia (originál je potrebný na mieste pre náhľad)  
 • Fotokópia diplomu a dodatku o ukončení vysokoškolského vzdelania (v prípade štúdia 2. stupňa) (originál je potrebný na mieste pre náhľad)
 • Doklad o zaplatení požadovaných poplatkov na účet Univerzity

KROK 3

ŠKOLNE A POPLATKY:

 • Poplatok za prijímacie konanie (prihlášku) – 40 €
 • Zápisné – 60 €
 • Poplatok za študentský preukaz – 40 €
ŠKOLNE Denné štúdium Externé štúdium
Rok
1400 €
1400 €
Semester
700 €
700 €
Mesiac
140 €
140 €

Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením  prijímacieho konania na vysokoškolské štúdium uchádzač zaplatí vkladom na účet:

 

ACADEMIA PRIMA
Korzo Bélu Bartóka 421/36, Dunajská Streda 92901

IBAN: SK89 0900 0000 0051 0921 6545

BIC: GIBASKBX  

variabilný symbol:  dátum narodenia (v tvare DDMMRRRR), do poznámky uviesť meno uchádzača.

 

KROK 4

PRÍĎTE DO INFORMAČNÉHO CENTRA PRE ŠTUDENTOV S KOMPLETOM VYŠŠIE UVEDENÝCH DOKUMENTOV ALEBO ALEBO POŠLITE E-MAILOM

OBJAVTE ĎALŠIE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Predošlé
Ďalšie