Štúdium I. stupňa (3 roky) bakalárske

Manažment

Štúdium I. stupňa (3 roky) bakalárske

Študijný program diplomacia a medzinárodná komunikácia je určená osobám, ktoré by chceli vystupovať na verejnosti v súlade s prijatými normami v diplomatických činnostiach, vytvárať správny obraz v diplomatických stykoch a organizovať zahraničné návštevy. Absolvent tohto oboru má vedomosti z oblasti histórie diplomacie, pravidiel diplomatického protokolu, zásad medzinárodného pohybu osôb, diplomatického a konzulárneho práva.

Štúdium I. stupňa (3 roky) bakalárske

Študijný program pripravuje na procesy plánovania, realizáciu a kontrolu správneho a ekonomicky efektívneho toku surovín, materiálov, hotových výrobkov a vhodnú komunikáciu so zákazníkom. Špecialisti v oblasti logistiky sa zaoberajú správou skladov, zásobovaním, plánovaním výroby, dopravou a komunikáciou.

Štúdium I. stupňa (3 roky) bakalárske

Tento študijný program pripravuje absolventov na bytie lídrom v organizácii a efektívnu realizáciu procesov: nábor zamestnancov, ich motivovanie do práce, riadenie, objavovanie a rozvíjanie ich talentov. Študenti Riadenia ľudských zdrojov získajú praktické znalosti a zručnosti na riadenie integrovaného tímu zamestnancov zameraného na osobný rozvoj a úspech firmy.

Štúdium I. stupňa (3 roky) bakalárske

Študijný program pripravuje absolventov na praktické využitie internetu v marketingových aktivitách prostredníctvom pochopenia zásad internetového trhu a efektívnej realizácie firemných projektov e-commerce vo virtuálnom prostredí v rôznych oblastiach obchodu.

Štúdium I. stupňa (3 roky) bakalárske

Študijný program približuje tému súčasných trendov v oblasti organizácie a riadenia v turistických, hotelových a gastronomických podnikoch pôsobiacich v podmienkach silnej konkurencie. Absolventi budú mať praktické zručnosti o. i. vo vypracovaní podnikateľského plánu, projektov reklamných kampaní, marketingových výskumov, public relations, osvoja si techniky efektívneho rokovania, a tiež sa naučia strategické riadenie, či manažment v oblasti financií a kvality služieb.

Štúdium I. stupňa (3 roky) bakalárske

Študijný program sa zameriava na umeleckú kritiku, zaoberá sa analýzou médií, vytvorením profilu, imidžu a dizajnu pre podniky. Študent sa oboznámi problematikou PR (Public Relations), reklamy a marketingu, ďalej etickými dilemami v oblasti masmédií. Verbálna komunikácia a vizuálna reprezentácia tiež tvoria súčasť tohto programu. Psychológia v manažmente a sociálne aspekty manažmentu sú tiež neoddeliteľnou súčasťou študijného programu.

Štúdium I. stupňa (3 roky) bakalárske

Študijný program pripravuje na praktické využitie súčasných poznatkov v oblasti marketingu a marketingovej stratégie pri organizovaní a vedení efektívnych marketingových aktivít v podnikoch a iných inštitúciách na dynamicky sa meniacom trhu.

Štúdium I. stupňa (3 roky) bakalárske

Štúdium oboru marketingu a riadenia predaja sa zameriava na znalosti správania spotrebiteľov na trhu, marketing služieb a obchodu, špecifiká online reklamy, plánovanie reklamných kampaní a propagačných kampaní, analýzy trhu v rôznych sekciách, marketingové a konkurenčné stratégie a psychosociálne aspekty reklamy. Poskytujú vzdelávanie, ktoré absolventom umožňuje vykonávať prácu súvisiacu s marketingovými aktivitami podnikov, inštitúcií a organizácií.

Štúdium I. stupňa (3 roky) bakalárske

Študijný program pripravuje značky na uvedenie na trh, na ich ďalšie tvorenie a koordináciu, vývoj stratégie a plánovanie produktov alebo služieb. Zahŕňa obchodné praktiky a marketingové princípy, ktoré poskytujú množstvo vedomostí a zručností, ktoré pomôžu dosiahnuť profesionálne pozície v oblasti marketingu.

Štúdium I. stupňa (3 roky) bakalárske

Študijný program Medzinárodný obchod a marketing sa zameriava na pochopenie a porozumenie zákazníkov z rôznych krajín a kultúr. Absolvent tohto oboru má kompetencie stať sa manažérom v medzinárodnom obchode. Po ukončení štúdií sú absolventi schopní pôsobiť v rôznych podmienkach prostredia medzinárodného trhu. Pripravuje absolventov na získanie vedomostí v oblasti manažmentu medzinárodného obchodu, strategického manažmentu, organizácie podnikovej činnosti, manažment vzťahov so zákazníkmi, ako aj zo základov marketingu a predaja.

Štúdium I. stupňa (3 roky) bakalárske

Cieľom tohto študijného oboru je príprava študentov na vykonávanie vedúcich úloh v rôznych typoch organizácií a vytváranie podmienok na rozvoj ich osobných vodcovských schopností. Počas štúdia si študenti formujú kompetencie rovnako v riadení sebou samým a inými osobami, ako aj pri vytváraní stratégie rozvoja organizácie a obchodu.

Štúdium I. stupňa (3 roky) bakalárske

Absolvent programu Psychológia obchodu a koučing má potrebné teoretické vedomosti a základné praktické zručnosti v oblasti koučingu a riadenia prostredníctvom koučing. Toto štúdium poskytuje vzdelanie umožňujúce implementáciu procesu koučingu vo firme. Nami ponúkaný obor zahŕňa mnoho pútavých cvičení rozvíjajúcich medziľudské komunikačné zručnosti.

Štúdium I. stupňa (3 roky) bakalárske

V rámci tohto programu sa študenti oboznámia so špecifikami fungovania malého a stredného podniku a získajú vedomosti a zručnosti potrebné na dosiahnutie hospodárskeho úspechu. Študijný program pripravuje okrem iného na získanie vedomostí o riadení vlastného obrazu a riadenej organizácie, propagácii, marketingovej komunikácii a fungovaní malých spoločností v Európskej únii.

Štúdium I. stupňa (3 roky) bakalárske

Obor pripravuje na získanie kompetencií nielen v oblasti spoločenských vied, komunikácie a medziľudských vzťahov, ale aj v oblasti IT, analýzy dát a kódovania.