Master of Business Administration (MBA)

Akreditovaný program MBA sa uskutočňuje pod záštitou

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu na pobočke v Bratislave

Prestížny titul MBA (Master of Business Administration) je v Slovenskej republike udeľovaný ako profesijný titul, písaný za menom, akreditovaný a udeľovaný cez zahraničné univerzity.

 • ŠTÚDIUM POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM
 • Študijný odbor Master OF BUSINESS ADMINISTRATION
 • DĹŽKA ŠTÚDIA 2 SEMESTRE
 • POČET HODÍN 190
 • POČET KREDITOV 60
 • TITUL MBA

Diplom „Master of Business Administration“ je najrozšírenejším postgraduálnym diplomom vo svete. Vyvinuli ho pre tých, ktorí pracujú v obchodnom živote, v štátnej správe, alebo v nonprofitovom sektore, alebo ešte plánujú vstúpiť do tohto sveta. Popularita štúdia MBA spočíva v tom, že nielen tí, ktorí disponujú základným vzdelaním v hospodárskom smere, ale aj tí, ktorí majú vzdelanie iného charakteru, budú pripravení pomocou štúdia sa uplatniť na trhu práce v obchodnej a manažérskej sfére.

Študijný plán

 • Manažment
 • Krízový manažment
 • Medzinárodný obchod a manažment
 • Manažérske rozhodovanie, systémy riadenia
 • Marketing
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Projektový manažment
 • Vedenie a koučing
 • Média a public relations
 • Rokovania v podnikaní
 • Obchodná etiketa
 • Profesijná etika v podnikaní
 • Personálny manažment
 • Simulácia biznis procesov
 • Kultúrne a sociálne prostredie – mediácia
 • Obchodné právo v manažmente a podnikaní
 • Seminár podnikateľsko – obchodných aktivít

POSTUP PRIJATIA

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SA V ONLINE PRIJÍMACOM KONANÍ

KROK 2

PRIPRAVTE KOMPLETNÉ POŽADOVANÉ DOKUMENTY

 • Občiansky preukaz (pre náhľad)
 • Fotokópia diplomu a dodatku o ukončení vysokoškolského vzdelania (v prípade štúdia 2. stupňa) (originál je potrebný na mieste pre náhľad)
 • Doklad o zaplatení požadovaných poplatkov na účet Univerzity

KROK 3

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

ŠKOLNE Výška platby
Ročný poplatok
3 500 €
2 polročné platby
1 750 €

Číslo bankového účtu

Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením  prijímacieho konania na vysokoškolské štúdium uchádzač zaplatí vkladom na účet:

ACADEMIA PRIMA
Korzo Bélu Bartóka 421/36, Dunajská Streda 92901

IBAN: SK89 0900 0000 0051 0921 6545

BIC: GIBASKBX

variabilný symbol:  dátum narodenia (v tvare DDMMRRRR), do poznámky uviesť meno uchádzača.

KROK 4

PRÍĎTE DO INFORMAČNÉHO CENTRA PRE ŠTUDENTOV S KOMPLETOM VYŠŠIE UVEDENÝCH DOKUMENTOV ALEBO ALEBO POŠLITE E-MAILOM

PhDr. Erich Schlesinger

Ďalšie informácie:

Štúdium bude prebiehať v slovenskom jazyku.

 

Ku každému predmetu sú pripravené elektronické vzdelávacie pomôcky, ktoré budú zaslané na adresu elektronickej pošty poslucháča.

Štúdium bude prebiehať v Bratislave – ul. Pod Brehmi č. 4/A Polianky 841 01 Bratislava .