Celonárodná vedecká konferencia pod názvom: „Právo podnikateľov v čase pandémie Covid-19 – problémy a výzvy”

Dňa 27. mája 2022  sa uskutočnila vedecká konferencia pod názvom – . „Právo podnikateľov v čase pandémie Covid-19 – problémy a výzvy ”, ktorú zorganizoval Inštitút práva Collegium Humanum pod čestným patronátom:

 • JM M rektora Collegium Humanum prof. dr hab. Pawła Czarneckieho MBA, DBA, LL.M, MPH, Dr h.c. 
 • Nadácie Alexisa De Tocqueville’a
 • Poľskej federácie podnikateľov a zamestnávateľov Przedziębiorcy.pl
 • Poľskej federácie nemocníc
 • Centra právnych analýz Collegium Humanum

Myšlienka zorganizovania vedeckého diškurzu a zanalyzovanie právnej situácie podnikateľov v čase pandémie sa zrodila v dôsledku novelizačných zmien zákonov, verejnosťou prijatých ako – „covidové zákony“ alebo „anticovidové štíty“. Vládou zavedený tzv. lockdown, ktorý mnohým podnikateľom znemožnil viesť ich podnikateľskú činnosť, sa stretol s kritikou m. in. zo strany odborníkov na ústavu. Právnym základom pre tak ďalekosiahle obmedzenia totiž v Poľsku neboli zákony, ale vykonávacie akty – nariadenia. Hlavne na tomto základe sa zdôrazňovalo, že ide o porušenie poľskej Ústavy, keďže nebol vyhlásený núdzový stav.

 

Konferencia bola rozdelená na III časti diskusného panelu, ktoré sa venovali rôznym otázkam, m.in. z oblasti legislatívy, ústavného práva, vecného občianskeho práva a oblastí, ktoré priamo súvisia s touto matériou, procedurálneho práva, ako aj administratívneho a daňového práva.

 

Moderátorom diskusie I. časti panelu bol prof. dr hab. Adam Doliwa, a svoje referáty predniesli:

 • dr. hab. Ryszard Piotrowski – Katedra občianskeho práva Varšavskej univerzity – pod názvom ,,Pokus o zhodnotenie covidového zákonodarstva – medzi nutnosťou a ústavnosťou“
 • dr hab. Jerzy Bieluk – Katedra poľnohospodárskeho práva Univerzity v Bialom Stoku – pod názvom ,,Význam klauzuly rebus sic stantibus pre podnikateľov v čase pandémie”
 • dr hab. Izabella Gil – Katedra občianskeho súdneho konania Fakulty práva, administratívy a ekonómie Vroclavskej univerzity – pod názvom ,,Dôsledky COVID -19 a účtovanie zmluvných pokút dodávateľom realizujúcim verejné zákazky”

V II. časti profesorskej panelovej diskusie bol diskusným moderátorom opäť prof. dr hab. Adam Doliwa, a svoje vystúpenia predniesli:

 • dr hab. Marcin Dziurda – Katedra občianskeho súdneho konania Varšavskej univerzity – pod názvom ,,Zmenia epizodické predpisy o covide natrvalo občianske súdne konania?”
 • dr hab. Krzysztof Koźmiński – Katedra ekonomickej právnej analýzy, právnická fakulta Varšavskej univerzity – pod názvom ,,Legislatívna technika covidových regulácií a situácia podnikateľov – poľské prípady a zahraničné skúsenosti”
 • dr hab Arkadiusz Barut – Vysoká škola Humanitas – pod názvom ,,Zákazy podnikania odôvodnené hrozbou pandémie ako odklon od ústavného princípu proporcionality.“

V poslednej doktorsko-doktorandskej časti panelu bol moderátorom dr Radosław Kosrtubiec, a svoje referáty predniesli:

 • dr Dariusz Kowalski – Katedra verejného a medzinárodného práva SWPS – pod názvom „Finančné nástroje štátnej podpory podnikateľov v čase pandémie Covid -19”
 • dr Angelika Kozyra – Jagielloňská univerzita – pod názvom „Vplyv legislatívnych zmien spôsobených vypuknutím pandémie Covid-19 na fungovanie zmlúv v obchodnom styku”
 • mgr Jakub Kotkowski – Fakulta práva a administratívy Univerzity Lazarskeho vo Varšave – pod názvom „Vplyv pandémie Covid-19 na internetový obchod a služby”
 • mgr Sandra Hadrowicz – Katedra občianskeho práva Varšavskej univerzity – pod názvom ,,Zodpovednosť orgánov verejnej moci za právne škody počas pandémie Covid-19”
 • mgr Piotr Ratusznik – Katedra občianskeho práva Varšavskej univerzity – pod názvom ,,Využívanie klauzuly rebus sic stantibus v podmienkach pandémie Covid-19. Plán pre nájomcov kancelárskych priestorov“
 • Jan Stefanowicz – Kancelária Juris vo Varšave – pod názvom ,,Vyššia moc – čl. 471 a 495 regulatív stavu pandémie”
 • mgr Mateusz Werpachowski – Úrad poľského úradu pre finančný dohľad – pod názvom „Uplatňovanie nárokov podľa ustanovení Občianskeho zákonníka podnikateľmi za škody spôsobené zákonodarcami a orgánmi výkonnej moci zmenami právnych predpisov v dôsledku pandémie Covid-19”
 • dr Marcin Stępień – Inštitút práva Collegium Humanum – pod názvom „Autorské práva v časoch pandémie. Boli nariadenia týkajúce sa práv k dielam počas pandémie Covid-19 úspešné?“

Diskusné panely z oblasti podnikateľského práva  umožnili mnohostrannú analýzu právnych problémov súvisiacich s pandémiou Covid-19 a jej dôsledkov a prispeli aj k nadviazaniu nových kontaktov, posilneniu už existujúcich a vyústili do zahájenia spoločných výskumných iniciatív. Bola nastolená otázka určenia skutočnej účinnosti poľskej covidovej legislatívy.

 • Konali poľské úrady čeliac pandémie Covid-19 v súlade s postupmi pre takéto mimoriadne situácie?
 • Boli kroky poľských orgánov z ústavného hľadiska skôr výsledkom adekvátnej reakcie na zmenenú situáciu?
 • Je v poľskom právnom systéme možný občianskoprávny spôsob získania náhrady škôd, ktoré utrpeli podnikatelia v dôsledku pandémie Covid-19??
 • Obmedzila anti-covidová legislatíva v praxi rozsah uplatňovania občianskeho práva o odškodnení?
 • Uľahčila poľská prax presadzovania práva počas pandémie Covid-19 alebo skôr bránila výkonu ekonomickej činnosti?

Konferencia sa pričinila o zhodnotenie právnych riešení a legislatívneho procesu v oblasti široko chápaných práv podnikateľov – zavedených do poľského poriadku v čase krízy vyvolanej pandémiou COVID-19, a hlavne o analýzu ich účinnosti. Boli uvedené riešenia zavedené poľskými zákonodarcami s ohľadom na otázku: do akej miery kompetentné orgány verejnej moci reálne reagovali na hrozby súvisiace so stavom pandémie, resp. či účinne poskytli právnu ochranu. 

 

Vedeckú komisiu konferencie tvorili:

 

 • UW dr hab. Leszek Bosek, Varšavská univerzita, Katedra občianskeho práva, vedúci Centra Centrum lekárskeho práva a biotechnológií Varšavskej univerzity, fakulta práva a administratívy VU, sudca Najvyššieho súdu;
 • UwB dr hab. Adam Doliwa, Univerzita v Bielom Stoku, vedúci Centra občianskeho práva, právnická fakulta;
 • CH dr hab. Jarosław J. Fedorowski, MD, PhD, MBA, FACP, FESC – Poľskej federácie nemocníc;
 • CH dr hab. Edyta Hadrowicz, Collegium Humanum vo Varšave, riaditeľka Inštitútu práva, Právny inštitút Collegium Humanum vo Varšave;
 • UW dr hab. Maciej Jacek Kaliński, Varšavská univerzita, vedúci katedry občianskeho práva, fakulta práva a administratívy VU;
 • dr hab. Krzysztof Pietrzykowski, Varšavská univerzita, katedra obchodného práva fakulta práva a administratívy VU, sudca Najvyššieho súdu.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348