Charta ECHE Programu Erasmus+ pre Collegium Humanum

Dovoľujeme si Vás informovať, že Európska komisia udelila Collegium Humanum chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE).  Nesmierne nás teší tento úspech, ktorý znamená možnosť uchádzať sa o finančné prostriedky z programu Erasmus+ v rokoch 2021-2027.

 

Čo je to charta ECHE?

Charta ECHE je podmienkou účasti v programe Erasmus+ pričom stanovuje všeobecný rámec kvality pre činnosti spolupráce vysokoškolských inštitúcií  v rámcoch programu Erasmus+ vo finančnej perspektíve 2021-2027 v oblastiach:

1)     Vzdelávacia mobilita – Akcia 1
2)     Spolupráca na inováciách a výmene dobrých skúseností (projekty spolupráce) – Akcia 2
3)     Podpora rozvoja politík a spolupráce – Akcia 3

 

Záväzky univerzity

V rámci ECHE sa univerzita m. in. zaväzuje:

  • že bude zabezpečovať a rešpektovať plný a rovnaký prístup pre všetkých účastníkov programu,
  • mať postup pre udeľovanie kreditov ECTS,
  • implementovať a podporovať zelené postupy v rámci programu Erasmus+,
  • uznať všetky pozitívne hodnotené predmety, ktoré študent absolvoval počas pobytu v zahraničí,
  • k automatickému vzájomnému uznávaniu študijných období v zahraničí bez toho, aby účastník musel zložiť dodatočné skúšky alebo sa zúčastňovať doplnkového vyučovania,
  • že od prichádzajúcich študentov  nebude vyžadovať žiadne registračné poplatky, školné a poplatky za skúšky, a že im zaručí bezplatné využívanie laboratórií a knižníc.

Novinky v programe Erasmus+ pre roky 2021-2027

  • integračné a inkluzívne stratégie
  • európsky študentský preukaz a mobilná aplikácia Erasmus+
  • šírenie zmiešanej mobility
  • zapojenie do propagácie programu Erasmus+ tzv. miestnych ambasádorov, t.j. bývalých účastníkov, študentov a zamestnancov.

 

Linky:

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348