Doctor of Business Administration (DBA)

Akreditovaný program DBA sa uskutočňuje pod záštitou

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu

Doctor of Business Administration (DBA) je najprestížnejším elitným študijným programom v oblasti Executive Business Education, ktorý je rozvojom MBA štúdií.

 

 

Doctor of Business Administration (DBA) je postgraduálny kurz potvrdzujúci najvyššiu manažérsku kvalifikáciu zameranú na skúsených manažérov a podnikateľov na vysokej úrovni.

 

 

Doctor of Business Administration (DBA) je postgraduálny kurz potvrdzujúci najvyššiu manažérsku kvalifikáciu zameraný na skúsených vysokých manažérov a podnikateľov. Štúdium DBA je určené pre ambicióznych manažérov, aby mohli využiť teoretické a praktické vedomosti pre ďalší kariérny rozvoj a svoj vlastný talent, čím zvýšia svoju hodnotu na trhu práce vo výkonnom sektore. V titule DBA získate vysokú úroveň nezávislého a kritického myslenia a naučíte sa využívať svoje rozsiahle a individuálne profesionálne úspechy v riadení v multidisciplinárnom obchodnom prostredí.

 

 

Základné moduly postgraduálneho štúdia v programe Doctor of Business Administration (DBA) vychádzajú zo špecifických potrieb manažérskej praxe implementovaných vynikajúcimi odborníkmi v systéme prípadových štúdií v rôznych oblastiach, vrátane finančného riadenia, marketingu, riadenia ľudských zdrojov, PR a koučing.

 

DBA predstavuje profesijný vzdelávací program zameraný na rozvoj manažérskych schopností a praktických skúseností, ktorý je určený pre manažérov, členov top manažmentu, podnikateľov, zamestnancov štátnej správy a samosprávy, predstaviteľov neziskových organizácií a predovšetkým pre tých, ktorí chcú získať náskok pred ostatnými. Znalosti, ktoré poskytujú programy MBA, sú pre fungovanie podniku nenahraditeľné a patria medzi efektívne uplatniteľné vedomosti, ktoré získate počas štúdia.

 • ŠTÚDIUM POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM
 • Študijný odbor DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
 • DĹŽKA ŠTÚDIA 2 SEMESTRE
 • POČET HODÍN 190
 • POČET KREDITOV 60
 • TITUL DBA

Doctor of Business Administration (DBA) je postgraduálny program uznávaný v obchodnom svete ako potvrdenie najvyššej kvality vedomostí a manažérskych schopností. Dané štúdiá sú určené pre ambicióznych manažérov, ktorí využijú teoretické a praktické znalosti pre ďalší kariérny rast a svoj vlastný talent, čím zvýšia svoju hodnotu na trhu práce vo výkonnom sektore.


V študijnom programe Doctor of Business Administration (DBA) si vytvoríte vysokú úroveň nezávislého a kritického myslenia a naučíte sa využívať svoje rozsiahle a individuálne profesionálne úspechy pri riadení multidisciplinárneho obchodného prostredia.


Moduly programu DBA vychádzajú z potrieb manažérskej praxe a sú implementované vynikajúcimi a skúsenými odborníkmi zo Slovenska, Poľska a zahraničia v systéme prípadových štúdií.


Celosvetovo najprestížnejší titul bežne používaný v manažérskej práci. Kariérny posun nielen na profesijnom rebríčku je u absolventov programu DBA značný. Až 94 % absolventov uviedlo, že vďaka štúdiu sa posunuli o jednu a viac pozícií vo firemnej hierarchii, prípadne dostali ponuku na atraktívnejšie pracovné príležitosti. Ihneď po získaní titulu si polepšilo 42 %, do jedného roka od absolvovania získalo lepšie pracovné uplatnenie 90 % absolventov. Získaním titulu DBA si viac ako polovica z nich dopomohla k zvýšeniu finančného ohodnotenia. DBA potvrdzuje nadobudnuté skúsenosti absolventov a posúva ich profesionálne ďalej.


DBA na Collegium Humanum podlieha prísnemu hodnoteniu a neustálemu zlepšovaniu ako súčasť členstva v Business Graduates Association (BGA) patriacej k BGA & AMBA v Londýne. Univerzita patrí pod CEEMAN, Medzinárodnú asociáciu pre rozvoj riadenia v dynamických spoločnostiach, Konferenciu rektorov odborných škôl v Poľsku (KRZaSP), ako aj Princípy zodpovedného manažérskeho vzdelávania (PRME) – fungujúce pod záštitou OSN.


Podmienky prijatia na štúdium:

– absolvovaný študijný program MBA

Študijný plán

 • Ochrana osobných údajov (GDPR)
 • Krízový manažment
 • Leadership
 • Manažment ľudských zdrojov
 • Manažérske rozhodovanie
 • Marketing
 • Pracovná motivácia a motivácia v organizácii
 • Pracovná skupina a tým
 • Profesionálne kompetentnosti
 • Strategický manažment
 • Základy práva pre podnikanie
 • Krízová komunikácia
 • Psychohygiena v manažérskej praxi
 • Základy koučovacieho prístupu
 • Metodológia záverečnej práce
 • Etika v manažmente
 • Financie a rozpočet
 • Marketingový mix a segmentácia trhu
 • Metódy priemyselného inžinierstva
 • Podnikové informačné systémy
 • Etiketa a obchodný protokol
 • Medzinárodný obchod
 • Operačný manažment
 • Podniková stratégia
 • Projektový manažment
 • Rokovanie a mediácia

POSTUP PRIJATIA

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SA na štúdium

KROK 2

ZOZNAM DOKUMENTOV POTREBNÝCH K PRIHLÁŠKE NA ŠTÚDIUM

 • Prihláška na postgraduálne štúdium a Súhlas so spracúvaním osobných údajov (viď. vyššie)
 • Úradne overená kópia diplomu (diplomov) o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípade doklad o relevantnej praxi
 • Profesijný životopis

KROK 3

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

ŠKOLNÉ Výška platby
Cena štúdia
3 900 € s DPH

Číslo bankového účtu

Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania bude vystavený uchádzačovi na základe faktúry.

Vzdelávací inštitút Košice s.r.o.

Dominikánske námestie 6, 040 01 Košice, Slovensko

IBAN: SK47 1100 0000 0029 4411 3976

BIC: TATRSKBX

KROK 4

DOKUMENTY MÔŽETE ZASLAŤ POŠTOU ALEBO PRINIESŤ OSOBNE NA ADRESU ORGANIZÁCIE

Vzdelávací inštitút Košice s.r.o.

Dominikánske námestie 6

040 01 Košice

Slovensko

Ďalšie informácie

Študijné programy predstavujú v súčasnej dobe jednu z najžiadanejších foriem celoživotného vzdelávania, ktorá je realizovaná pomocou techník dištančného vzdelávania. Umožňuje efektívne dopĺňať akademické vzdelanie a rozvíjať praktické a kontrolné zručnosti kedykoľvek a kdekoľvek. Takýto študijný plán je pripravený pre študentov, ktorí nemajú možnosť zúčastniť sa pravidelnej výuky v priestoroch univerzity z dôvodu pracovného vyťaženia, veľkej vzdialenosti trvalého, prípade prechodného pobytu alebo z iných dôvodov. Skombinovali sme preto online tradičnú výuku tak, aby sme zachovali interakciu medzi lektorom a študentom, a zároveň umožnili štúdium aj na diaľku bez nutnosti návštevy univerzity. Pri takomto online študijnom pláne študent nemusí navštevovať univerzitu. Všetky materiály obdrží elektronicky a interakcia s lektorom je zabezpečená individuálne.

Prednášky vo forme kvalitných online prednášok, ako súčasť online študijných modulov sú vedené odborníkmi z praxe. Ku každému predmetu sú pripravené elektronické vzdelávacie pomôcky, ktoré sú zaslané na adresu elektronickej pošty poslucháča.

Základné moduly jednotlivých študijných programov vychádzajú zo špecifických potrieb súčasnej praxe a sú implementované špecialistami (odborníkmi) zo Slovenska a zo zahraničia. Štúdium prebieha v slovenskom jazyku v Košiciach alebo online formou.

Študijné programy sú určené predovšetkým manažérom strednej a vrcholovej úrovne, ako aj všetkým zástupcom súkromnej, štátnej, aj neziskovej sféry. Štúdium je vhodné aj pre špecialistov s technickým vzdelaním, právnikov a lekárov, ktorí nemajú vzdelanie zamerané na obchod, ale plánujú pôsobiť na vyšších manažérskych pozíciách. Vzdelanie tak využijú všetci uchádzači, ktorí túžia získať nové vedomosti, zoznámiť sa s najnovšími inováciami a udržať si tak náskok pred ostatnými.

ZARUČUJEME

 • Štúdium na vysokej úrovni zabezpečované pedagógmi a odborníkmi z praxe.
 • Individuálny prístup ku každému študentovi.

Študent po absolvovaní štúdia získava

 • Diplom v anglickom jazyku, 
 • Vysvedčenie o ukončení postgraduálneho štúdia v poľskom jazyku,
 • Kópiu vysvedčenia o ukončení postgraduálneho štúdia v anglickom jazyku.

ČO MôŽETE OČAKÁVAŤ

 • Priateľský prístup zo strany študijného oddelenia.

 • Priateľské a príjemné prostredie pre štúdium.

 • Ohľaduplný kolektív lektorov a vyučujúcich.

 • Rozvoj odborných znalostí, skúseností a schopností.

 • Rozvoj Vašej osobnosti.

 • Zameranie na požiadavky slovenského a európskeho trhu práce.

Principles for Responsible Management Education (PRME)

Business Graduates Association (BGA)

International Association for Management Development
in Dynamic Societies

POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM