Doctor of Business Administration (DBA)

Akreditovaný program DBA sa uskutočňuje pod záštitou

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu

Doctor of Business Administration (DBA) je najprestížnejším elitným študijným programom v oblasti Executive Business Education, ktorý je rozvojom MBA štúdií.

 

 

Doctor of Business Administration (DBA) je postgraduálny kurz potvrdzujúci najvyššiu manažérsku kvalifikáciu zameranú na skúsených manažérov a podnikateľov na vysokej úrovni.

 

 

Doctor of Business Administration (DBA) je postgraduálny kurz potvrdzujúci najvyššiu manažérsku kvalifikáciu zameraný na skúsených vysokých manažérov a podnikateľov. Štúdium DBA je určené pre ambicióznych manažérov, aby mohli využiť teoretické a praktické vedomosti pre ďalší kariérny rozvoj a svoj vlastný talent, čím zvýšia svoju hodnotu na trhu práce v výkonnom sektore. V titule DBA získate vysokú úroveň nezávislého a kritického myslenia a naučíte sa využívať svoje rozsiahle a individuálne profesionálne úspechy v riadení v multidisciplinárnom obchodnom prostredí.

 

 

Základné moduly postgraduálneho štúdia v programe Doctor of Business Administration (DBA) vychádzajú zo špecifických potrieb manažérskej praxe implementovaných vynikajúcimi odborníkmi v systéme prípadových štúdií v rôznych oblastiach, vrátane finančného riadenia, marketingu, riadenia ľudských zdrojov, PR a koučing.

 • ŠTÚDIUM POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM
 • Študijný odbor DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
 • DĹŽKA ŠTÚDIA 2 SEMESTRE
 • POČET HODÍN 190
 • POČET KREDITOV 60
 • TITUL DBA

Doctor of Business Administration (DBA) je postgraduálny program uznávaný v obchodnom svete ako potvrdenie najvyššej kvality vedomostí a manažérskych schopností. Dané štúdiá sú určené pre ambicióznych manažérov, ktorí využijú teoretické a praktické znalosti pre ďalší kariérny rast a svoj vlastný talent, čím zvýšia svoju hodnotu na trhu práce vo výkonnom sektore.


V študijnom programe Doctor of Business Administration (DBA) si vytvoríte vysokú úroveň nezávislého a kritického myslenia a naučíte sa využívať svoje rozsiahle a individuálne profesionálne úspechy pri riadení multidisciplinárneho obchodného prostredia.


Moduly programu DBA vychádzajú z potrieb manažérskej praxe a sú implementované vynikajúcimi a skúsenými odborníkmi zo Slovenska, Poľska a zahraničia v systéme prípadových štúdií.


DBA na Collegium Humanum podlieha prísnemu hodnoteniu a neustálemu zlepšovaniu ako súčasť členstva v Business Graduates Association (BGA) patriacej k BGA & AMBA v Londýne. Univerzita patrí pod CEEMAN, Medzinárodnú asociáciu pre rozvoj riadenia v dynamických spoločnostiach, Konferenciu rektorov odborných škôl v Poľsku (KRZaSP), ako aj Princípy zodpovedného manažérskeho vzdelávania (PRME) – fungujúce pod záštitou OSN.


Podmienky prijatia na štúdium:

– absolvovaný študijný program MBA

Študijný plán

 • Marketing
 • Strategické riadenie
 • Správa a riadenie spoločností
 • Projektový manažment
 • Trestné právo
 • Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov
 • Komunikácia a networking (Public 
 • Relations, Social Media a Brand Management)
 • Sociologicko-ekonomické aspekty podnikania
 • Podnikateľská etika a CSR
 • Ekonomika a financie
 • Obchodné právo (daňové, pracovné, ekonomické)
 • Rokovania, vyjednávania v podnikaní
 • Etiketa a savoir vivre v podnikaní
 • Manažérska psychológia a vedenie
 • Špeciálne prednášky
 • Ochrana práv zamestnancov a zamestnávateľov
 • Ochrana duševného vlastníctva

POSTUP PRIJATIA

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SA na štúdium

KROK 2

ZOZNAM DOKUMENTOV POTREBNÝCH K PRIHLÁŠKE NA ŠTÚDIUM

 • Úradne overená kópia diplomu s prílohami o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípade doklad o relevantnej praxi
 • Profesijný životopis
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov

KROK 3

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

ŠKOLNÉ Výška platby
Cena štúdia
3 600 € s DPH

Číslo bankového účtu

Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania bude vystavený uchádzačovi na základe faktúry.

Vzdelávací inštitút Košice s.r.o.

Štúrova 27, 04001 Košice

IBAN: SK47 1100 0000 0029 4411 3976

BIC: TATRSKBX

KROK 4

DOKUMENTY MÔŽETE ZASLAŤ POŠTOU ALEBO PRINIESŤ OSOBNE NA ADRESU ORGANIZÁCIE

Vzdelávací inštitút Košice s.r.o.

Štúrova 27, 04001 Košice

Ďalšie informácie:

Štúdium prebieha v slovenskom jazyku v Košiciach alebo online formou.

Ku každému predmetu sú pripravené elektronické vzdelávacie pomôcky, ktoré budú zaslané na adresu elektronickej pošty poslucháča.

INDIVIDUÁLNY ŠTUDIJNÝ PLÁN:

Individuálny študijný plán je pripravený pre študentov, ktorí nemajú možnosť zúčastniť sa pravidelnej výuky v priestoroch univerzity z dôvodu pracovného vyťaženia, veľkej vzdialenosti trvalého, prípade prechodného pobytu alebo z iných dôvodov. Skombinovali sme preto online tradičnú výuku tak, aby sme zachovali interakciu medzi lektorom a študentom, a zároveň umožnili štúdium aj na diaľku bez nutnosti návštevy univerzity. Pri individuálnom študijnom pláne študent nemusí chodiť na univerzitu. Všetky materiály obdrží elektronicky a interakcia s lektorom je zabezpečená individuálne.