Doctor of Science (DSc.)

Akreditovaný program DSc. sa uskutočňuje pod záštitou

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu

Prestížny titul DSc. (Doctor of Science) je v Slovenskej republike udeľovaný ako profesijný titul, písaný za menom, akreditovaný a udeľovaný cez zahraničné univerzity.

 

Postgraduálne štúdium v odbore Doctor of Science – Psychotraumatológia je určené ľuďom, ktorí dosiahli magisterský titul v odbore psychológia, humanitné vedy alebo medicínu a majú právo vykonávať povolanie psychotraumatológa. Ponúka účastníkom rozšírenie ich manažérskych znalostí a schopností nad rámec vysokoškolského vzdelania. Tento program je určený nielen pre manažérov, členov managementu, podnikateľov, predstaviteľov neziskových organizácii či verejnej správy, ale taktiež pre všetkých ostatných, ktorí chcú získať náskok pred ostatnými a rozšíriť si znalosti o nové moderné informácie z oboru.

 

Štúdie sú zamerané na prípravu praktických zručností pre prácu s ľuďmi, ktorí zažívajú traumatický stres v dôsledku náhodných udalostí, tj. živelných pohrôm alebo dopravných nehôd, povodní, chorôb, úmrtí príbuzných, epidémií a spôsobených inými ľuďmi, t.j. fyzického a duševného násilia, mobbing, diskriminácia, znásilnenie a iné. Štúdie učia diferenciálnu diagnostiku posttraumatických stresových porúch u dospelých, ako reagovať po traumatických nehodách a traumatoterapii.

 

Diplom „Doctor of Science – Psychotraumatology“ je najrozšírenejším postgraduálnym diplomom vo svete. Vyvinuli ho pre tých, ktorí pracujú v obchodnom živote, v štátnej správe, alebo v nonprofitovom sektore, alebo ešte plánujú vstúpiť do tohto sveta. Popularita štúdia DSc. spočíva v tom, že nielen tí, ktorí disponujú základným vzdelaním v hospodárskom smere, ale aj tí, ktorí majú vzdelanie iného charakteru, budú pripravení pomocou štúdia sa uplatniť na trhu práce v sfére psychológie, humanitných vied alebo medicíny.

 • ŠTÚDIUM POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM
 • Študijný odbor DOCTOR OF SCIENCE
 • DĹŽKA ŠTÚDIA 2 SEMESTRE
 • POČET HODÍN 190
 • POČET KREDITOV 60
 • TITUL DSc.

 

Doctor of Science (DSc.) – psychotraumatologické štúdie sa pripravujú na prácu v oblasti psychologickej pomoci v psychiatrických nemocniciach, klinikách, väzniciach a nápravných zariadeniach, psychoterapeutických centrách, nemocničných oddeleniach, hospicoch, centrách krízovej intervencie, klinikách a úradoch.

 

Absolventi postgraduálneho štúdia v odbore DSc. – Psychotraumatológia získavajú rozsiahle vedomosti a spoznávajú metódy krízovej intervencie u ľudí po úraze. Štúdie sa zameriavajú na psychologické systémy zvládania zdravotných a život ohrozujúcich situácií, ako aj na dlhodobé účinky po traumatickom strese: správanie, emočné poruchy a poruchy osobnosti.

 

DSc. na Collegium Humanum podliehajú prísnemu hodnoteniu a neustálemu zlepšovaniu ako súčasť členstva v Business Graduates Association (BGA) patriacej k BGA & AMBA v Londýne. Univerzita patrí pod CEEMAN, Medzinárodnú asociáciu pre rozvoj riadenia v dynamických spoločnostiach, Konferenciu rektorov odborných škôl v Poľsku (KRZaSP) a Princípy zodpovedného manažérskeho vzdelávania (PRME) – pôsobiace pod záštitou OSN.

 

Podmienky prijatia na štúdium:

– absolvovaný študijný program MSc.

Študijný plán

 • Ochrana osobných údajov (GDPR)
 • Krízový manažment
 • Leadership
 • Manažment ľudských zdrojov
 • Manažérske rozhodovanie
 • Marketing
 • Pracovná motivácia a motivácia v organizácii
 • Personálny manažment
 • Profesionálne kompetentnosti
 • Strategický manažment
 • Základy práva pre podnikanie
 • Krízová komunikácia
 • Psychohygiena v manažérskej praxi
 • Techniky psychohygieny
 • Rokovanie a mediácia
 • Základy koučovacieho prístupu
 • Metodológia záverečnej práce
 • Emocionálna inteligencia
 • Etika v sociálnej práci

 • Integračný proces

 • Kognitívna mozaika osobnosti človeka

 • Pracovná skupina a tým

 • Úvod do kognitívnej vedy

 • Úvod do psychológie a psychiatrie
 • Psychotraumatológia z pohľadu praxe
 • Ochrana zdravia pri práci, choroby z povolania
 • Psychiatria v praxi

 • Problematika závislostí a spoluzávislosť

POSTUP PRIJATIA

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SA na štúdium

KROK 2

ZOZNAM DOKUMENTOV POTREBNÝCH K PRIHLÁŠKE NA ŠTÚDIUM

 • Prihláška na postgraduálne štúdium a Súhlas so spracúvaním osobných údajov (viď. vyššie)
 • Úradne overená kópia diplomu (diplomov) s prílohami o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípade doklad o relevantnej praxi
 • Profesijný životopis

KROK 3

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

ŠKOLNÉ Výška platby
Cena štúdia
3 900 € s DPH

Číslo bankového účtu

Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania bude vystavený uchádzačovi na základe faktúry.

Vzdelávací inštitút Košice s.r.o.

Dominikánske námestie 6, 040 01 Košice

IBAN: SK47 1100 0000 0029 4411 3976

BIC: TATRSKBX

KROK 4

DOKUMENTY MÔŽETE ZASLAŤ POŠTOU ALEBO PRINIESŤ OSOBNE NA ADRESU ORGANIZÁCIE

Vzdelávací inštitút Košice s.r.o.

Dominikánske námestie 6

040 01 Košice

Slovensko

Ďalšie informácie:

Štúdium prebieha v slovenskom jazyku v Košiciach alebo online formou.

Ku každému predmetu sú pripravené elektronické vzdelávacie pomôcky, ktoré budú zaslané na adresu elektronickej pošty poslucháča.

INDIVIDUÁLNY ŠTUDIJNÝ PLÁN:

Individuálny študijný plán je pripravený pre študentov, ktorí nemajú možnosť zúčastniť sa pravidelnej výuky v priestoroch univerzity z dôvodu pracovného vyťaženia, veľkej vzdialenosti trvalého, prípade prechodného pobytu alebo z iných dôvodov. Skombinovali sme preto online tradičnú výuku tak, aby sme zachovali interakciu medzi lektorom a študentom, a zároveň umožnili štúdium aj na diaľku bez nutnosti návštevy univerzity. Pri individuálnom študijnom pláne študent nemusí chodiť na univerzitu. Všetky materiály obdrží elektronicky a interakcia s lektorom je zabezpečená individuálne.

ZARUČUJEME

 • Štúdium na vysokej úrovni zabezpečované pedagógmi a odborníkmi z praxe.
 • Individuálny prístup ku každému študentovi.

Študent po absolvovaní štúdia získava

 • Diplom v anglickom jazyku, 
 • Vysvedčenie o ukončení postgraduálneho štúdia v poľskom jazyku,
 • Kópiu vysvedčenia o ukončení postgraduálneho štúdia v anglickom jazyku.

ČO MôŽETE OČAKÁVAŤ

 • Priateľský prístup zo strany študijného oddelenia.

 • Priateľské a príjemné prostredie pre štúdium.

 • Ohľaduplný kolektív lektorov a vyučujúcich.

 • Rozvoj odborných znalostí, skúseností a schopností.

 • Rozvoj Vašej osobnosti.

 • Zameranie na požiadavky slovenského a európskeho trhu práce.

Principles for Responsible Management Education (PRME)

Business Graduates Association (BGA)

International Association for Management Development
in Dynamic Societies