Leadership a Coaching

Akreditovaný program sa uskutočňuje pod záštitou

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu

Absolventi postgraduálneho štúdia v odbore Leadership and Coaching získavajú užitočné vedomosti okrem iného v témach: leadership, talent a riadenie ľudských zdrojov, koučing a mentoring, asertívny prístup a komunikácia, sebamotivácia a motivovanie tímov, práca s odporom a zmena, emocionálna inteligencia, sebaprezentácia a riadenie osobnej energie.

 

Štúdia na Collegium Humanum podliehajú prísnemu hodnoteniu a neustálemu zlepšovaniu ako súčasť členstva v Business Graduates Association (BGA) patriacej k BGA & AMBA v Londýne. Univerzita patrí pod CEEMAN, Medzinárodnú asociáciu pre rozvoj riadenia v dynamických spoločnostiach, Konferenciu rektorov odborných škôl v Poľsku (KRZaSP), ako aj Princípy zodpovedného manažérskeho vzdelávania (PRME) – fungujúce pod záštitou OSN.

 • ŠTÚDIUM POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM
 • Študijný odbor Leadership and Coaching
 • DĹŽKA ŠTÚDIA 2 SEMESTRE

Postgraduálne štúdium v oblasti Leadership and Coaching vedú odborníci z praxe a sú určené odborníkom z praxe, ktorí sú hladní po užitočných obchodných znalostiach, osobnom rozvoji a dosahovaní ešte lepších osobných a profesionálnych výsledkov. Sú stvorené pre: manažérov a skúsených pred povýšením, lídrov, podnikateľov, obchodníkov, majiteľov firiem, prezidentov, riaditeľov, charitatívnych aktivistov, jedným slovom pre všetkých, ktorí majú dosahovať ciele prostredníctvom ľudí a s ľuďmi. Náš program sa nezameriava na jeden model vedenia, namiesto toho vás inšpiruje, motivuje a vyzýva vás, aby ste hľadali a formovali svoj individuálny štýl vedenia. Jedným zo základov nášho programu je Strengths Based Leadership, teda vedenie založené na silných stránkach. Štúdie silne propagujú koncepciu posilňovania Vodcu na základe jeho osobných talentov a silných stránok. Počas štúdia budú mať účastníci možnosť absolvovať test Gallup Institute Strengthsfinder a objaviť 5 svojich nervových talentov. Každý účastník nášho programu dostane dve individuálne sedenia. Jedna lekcia bude hĺbková spätná väzba týkajúca sa výsledkov individuálneho talentového prieskumu Strenghtsfinder TOP 5 a druhá bude koučingová a mentorská venovaná plánovaniu individuálnych rozvojových cieľov posilňujúcich vodcovské a manažérske kompetencie.

Študijný plán

 • Hlavným cieľom štúdia je rozvoj vodcovských a manažérskych kompetencií založených na kvalite a hĺbke individuálneho a skupinového rozvoja. Prvoradou hodnotou je pretaviť nahromadené poznatky do praktických činností pri riadení seba, podriadených tímov a celej organizácie. Pretože ako hovorí John Maxwell, „všetky problémy vždy začínajú vedením“. Štúdium je na trhu jedinečné tým, že kombinuje prácu vo workshopových skupinách s individuálnymi koučingovými a mentoringovými sedeniami a sedeniami Action Learning.

Štúdium Leadership a Coaching Vás pripraví na prácu lídra. Umožňujú vám slobodne rozvíjať autentické a praktické vodcovské a manažérske zručnosti v prirodzenom pracovnom prostredí. Dávajú priestor na prácu s reálnymi cieľmi a výzvami Účastníkov. Objavujú silné stránky a oblasti rozvoja účastníkov. Umožňujú posilniť vlastnú agentúru a kreatívny potenciál tímov. Počas štúdia je kladený veľký dôraz na budovanie adekvátnej sebaúcty Účastníkov a zvyšovanie manažérskej efektivity, a tým aj zvyšovanie spokojnosti s prácou. Štúdie sa zameriavajú na zlepšenie 2 kľúčových HR KPI v každej organizácii: zníženie fluktuácie zamestnancov a zvýšenie úrovne ich angažovanosti. Dávajú možnosť formovať organizačnú kultúru založenú na participatívnom riadení a koučovacom štýle riadenia.

METÓDY, KTORÉ ZARUČUJÚ ÚČINNOSŤ

Postgraduálny program „Leadership and Coaching“ je silne zakorenený v realite každodennej práce lídra. Všetko, čo sa objavuje v triedach, priamo vyplýva z výziev, problémov a ťažkostí, s ktorými sa vodca stretáva pri svojej každodennej práci s ľuďmi. V programe sa mieša individuálny prístup so skupinovým prístupom. Má korene v najlepších trendoch a postupoch u nás ako aj vo svete. Štúdium je vysoko interaktívne s prvkami koučovacej práce. Zahŕňajú individuálne a skupinové cvičenia, prvky interaktívnej prednášky, výmenu skúseností, nácvik zručností. Študijnou metódou sú moderné spôsoby efektívneho, pútavého a príjemného učenia, napr. prvky neurolingvistického programovania, poznatky o mozgu, pozitívna psychológia, pozorovacie testy, diskusia, osobná reflexia, práca s metaforou či inšpiratívnym filmom, používanie jazyka podporujúce zmenu a napokon trvalé budovanie sebaúcty, toto všetko a ešte viac v praxi zaručuje vysokú efektivitu programu. Dôležitým prvkom celku je fakt, že lektori sledujú skupinový proces a ako bystrí pozorovatelia adekvátne reagujú a program priebežne prispôsobujú potrebám účastníkov. Okrem toho sa priebežne sledujú výsledky hodnotenia štúdie.

 

Program:

 • Modul 1 – Autentické líderstvo – čo ste v poslednej dobe urobili ako LÍDER?
 • Modul 2 – Vedenie založené na silných stránkach, t.j. budovanie vodcovstva pomocou talentov a silných stránok. Práca s metodikou neurálneho talentu Gallupovho inštitútu a prieskumom TOP 5 Strengthsfinder
 • Modul 3 – Vplyv bez tlaku
 • Modul 4 – Komunikácia asertívneho lídra
 • Modul 5 – Sebamotivácia lídra & Motivácia tímu
 • Modul 6 – Od manažmentu po vedenie, t.j. psychologické aspekty procesu delegovania a spätnej väzby
 • Modul 7 – Práca s odporom, zmenou a konfliktom
 • Modul 8 – Rozvoj ľudí prostredníctvom koučovacieho štýlu riadenia
 • Modul 9 – Emocionálna inteligencia a riadenie emócií ako líder
 • Modul 10 – Posilnenie osobnej energie Vodcu s využitím čínskeho systému predlžovania života „Kaligrafický zdravotný systém“
 • Modul 11 – Sebaprezentácia a nákazlivá vízia
 • Modul 12 – Opätovný rozvoj vodcovských kompetencií pomocou akčných lekcií

Postup prijatia

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SA na KURZ

KROK 2

ZOZNAM DOKUMENTOV POTREBNÝCH K PRIHLÁŠKE NA KURZ

 • Úradne overená kópia diplomu s prílohami o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípade doklad o relevantnej praxi
 • Profesijný životopis
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov

KROK 3

POPLATKY ZA KURZ

ŠKOLNÉ Výška platby
Cena kurzu
1 500 € s DPH

Číslo bankového účtu

Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania bude vystavený uchádzačovi na základe faktúry.

Vzdelávací inštitút Košice s.r.o.

Štúrova 27, 04001 Košice

IBAN: SK47 1100 0000 0029 4411 3976

BIC: TATRSKBX

KROK 4

DOKUMENTY MÔŽETE ZASLAŤ POŠTOU ALEBO PRINIESŤ OSOBNE NA ADRESU ORGANIZÁCIE

Vzdelávací inštitút Košice s.r.o.

Štúrova 27, 04001 Košice

Ďalšie informácie:

Kurz prebieha v slovenskom jazyku v Košiciach.

Ku kurzu môžu byť pripravené elektronické vzdelávacie pomôcky, ktoré budú zasielané na adresu elektronickej pošty poslucháča.