Manažment a marketing v cestovnom ruchu, hotelierstve a gastronómii

Štúdium I. stupňa (3 roky) bakalárske

 • Študijný program Manažment
 • Študijný režim externé štúdium
 • Trvanie 3 ROKY (6 SEMESTROV)
Študijný program približuje tému súčasných trendov v oblasti organizácie a riadenia v turistických, hotelových a gastronomických podnikoch pôsobiacich v podmienkach silnej konkurencie. Absolventi budú mať praktické zručnosti o. i. vo vypracovaní podnikateľského plánu, projektov reklamných kampaní, marketingových výskumov, public relations, osvoja si techniky efektívneho rokovania, a tiež sa naučia strategické riadenie, či manažment v oblasti financií a kvality služieb.

POSTUP PRIJATIA

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SA V ONLINE PRIJÍMACOM KONANÍ

KROK 2

ZOZNAM DOKUMENTOV POTREBNÝCH K PRIHLÁŠKE NA ŠTÚDIUM

 • Úradne overená kópia občianskeho preukazu
 • Úradne overená kópia maturitného vysvedčenia

KROK 3

ŠKOLNÉ A POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

 • Poplatok za prijímacie konanie (prihlášku) – 50 €
 • Zápisné – 100 €
 • Poplatok za štátnu skúšku – 200€
 • Poplatok za študentský preukaz – 50 €
ŠKOLNÉ VÝŠKA PLATBY
Akademický rok
1 000 € s DPH
Semester
500 € s DPH
Mesiac
100 € s DPH

ČÍSLO BANKOVÉHO ÚČTU

Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania a štúdia bude vystavený uchádzačovi na základe faktúry.

Vzdelávací inštitút Košice s.r.o.

Dominikánske námestie 6, 040 01 Košice

IBAN: SK47 1100 0000 0029 4411 3976

BIC: TATRSKBX

KROK 4

DOKUMENTY MÔŽETE ZASLAŤ POŠTOU ALEBO PRINIESŤ OSOBNE NA ADRESU ORGANIZÁCIE

Collegium Humanum – Varšavská Univerzita Manažmentu

Dominikánske námestie 6

040 01 Košice

Slovensko

Ďalšie informácie

Štúdium prebieha v slovenskom jazyku v Košiciach alebo online formou.

Didaktická činnosť prebieha v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach na adrese Hlavná 89, Košice.

INDIVIDUÁLNY ŠTUDIJNÝ PLÁN

Individuálny študijný plán je pripravený pre študentov, ktorí nemajú možnosť zúčastniť sa pravidelnej výuky v priestoroch univerzity z dôvodu pracovného vyťaženia, veľkej vzdialenosti trvalého, prípade prechodného pobytu alebo z iných dôvodov. Skombinovali sme preto online tradičnú výuku tak, aby sme zachovali interakciu medzi lektorom a študentom, a zároveň umožnili štúdium aj na diaľku bez nutnosti návštevy univerzity. Pri individuálnom študijnom pláne študent nemusí navštevovať univerzitu. Všetky materiály obdrží elektronicky a interakcia s lektorom je zabezpečená individuálne.

Všetky špecializácie Vám umožňujú pracovať vo verejnom ako aj súkromom sektore, uplatnenie nájdete taktiež v organizáciách, firmách a inštitúciách v Slovenskej republike a v zahraničí.

ZARUČUJEME

 • Štúdium na vysokej úrovni zabezpečované pedagógmi a odborníkmi z praxe.
 • Individuálny prístup ku každému študentovi.
 

ŠTUDENT PO ABSOLVOVANÍ ŠTÚDIA ZÍSKAVA

 • Diplom o ukončení licencijátneho (bakalárskeho) štúdia v poľskom jazyku, 
 • Diplom o ukončení licencijátneho (bakalárskeho) štúdia v anglickom jazyku, 
 • Dodatok k diplomu o ukončení licencijátneho (bakalárskeho) štúdia v poľskom jazyku,
 • Dodatok k diplomu o ukončení licencijátneho (bakalárskeho) štúdia v anglickom jazyku.
 

ČO MôŽETE OČAKÁVAŤ

 • Priateľský prístup zo strany študijného oddelenia.

 • Priateľské a príjemné prostredie pre štúdium.

 • Ohľaduplný kolektív lektorov a vyučujúcich.

 • Rozvoj odborných znalostí, skúseností a schopností.

 • Rozvoj Vašej osobnosti.

 • Zameranie na požiadavky slovenského a európskeho trhu práce.

DIDAKTICKÁ ČINNOSŤ

 

Kompletná didaktická činnosť (prednášky, cvičenia, semináre) sa koná cez víkendy. Na jeden semester pripadne spravidla 7 – 8 víkendov. Didaktická činnosť sa väčšinou koná od 8:00 do 16:00 hod.

 

Didaktická činnosť prebieha v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach na adrese Hlavná 89, Košice.

 

 

Kompletná didaktická činnosť ako skúšky, zápočty, prednášky, cvičenia, semináre, konzultácie, a pod. sú vedené v slovenskom jazyku.

 
Pri skúškach a zápočtoch prednášajúci vyhlasujú riadne termíny na víkendy.

ŠTIPENDIUM

 

Podmienky pre udelenie štipendia sa učujú koncom akademického roka. Žiadosť o prospechové štipendium sa podáva k rukám JM Rektora na začiatku ďalšieho akademického roka (Október). Prospechové štipendium sa vypláca na bankový účet študenta. Štipendium nemá vplyv na platbu školného.

HODNOTIACA STUPNICA

 

Hodnotiaca stupnica Poľskej republiky je rozdielna od stupnice používanej v Slovenskej rebublike.

 

Slovenská republika 

Poľská republika 

A

5,0

B

4,5

C

4,0

D

3,5

E

3,0

F – neuspel

2,0 – neuspel

Principles for Responsible Management Education (PRME)

Business Graduates Association (BGA)

International Association for Management Development
in Dynamic Societies