Diplomacia, rokovania a komunikácia v medzinárodnom obchode

Štúdium II. stupňa (2 roky) magisterské

 • Študijný program Manažment
 • Študijný režim externé štúdium
 • Trvanie 2 roky (4 semestre)
Študijný program diplomacia a medzinárodná komunikácia je určená osobám, ktoré by chceli vystupovať na verejnosti v súlade s prijatými normami v diplomatických činnostiach, vytvárať správny obraz v diplomatických stykoch a organizovať zahraničné návštevy. Absolvent tohto oboru má vedomosti z oblasti histórie diplomacie, pravidiel diplomatického protokolu, zásad medzinárodného pohybu osôb, diplomatického a konzulárneho práva.

POSTUP PRIJATIA

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SA V ONLINE PRIJÍMACOM KONANÍ

KROK 2

ZOZNAM DOKUMENTOV POTREBNÝCH K PRIHLÁŠKE NA ŠTÚDIUM

 • Fotokópia občianskeho preukazu (originál je potrebný na mieste pre náhľad)
 • Úradne overená kópia maturitného vysvedčenia (originál je potrebný na mieste pre náhľad)  
 • Úradne overená kópia diplomu a dodatku o ukončení vysokoškolského vzdelania (v prípade štúdia 2. stupňa) (originál je potrebný na mieste pre náhľad)

KROK 3

ŠKOLNÉ A POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

 • Poplatok za prijímacie konanie (prihlášku) – 50 €
 • Zápisné – 100 €
 • Poplatok za štátnu skúšku – 200€
 • Poplatok za študentský preukaz – 50 €
ŠKOLNÉ VÝŠKA PLATBY
Akademický rok
1 200 € s DPH
Semester
600 € s DPH
Mesiac
120 € s DPH

ČÍSLO BANKOVÉHO ÚČTU

Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania bude vystavený uchádzačovi na základe faktúry.

Vzdelávací inštitút Košice s.r.o.

Štúrova 27, 04001 Košice

IBAN: SK47 1100 0000 0029 4411 3976

BIC: TATRSKBX

KROK 4

DOKUMENTY MÔŽETE ZASLAŤ POŠTOU ALEBO PRINIESŤ OSOBNE NA ADRESU ORGANIZÁCIE

Ďalšie informácie:

Štúdium prebieha v slovenskom jazyku v Košiciach alebo online formou.

INDIVIDUÁLNY ŠTUDIJNÝ PLÁN:

Individuálny študijný plán je pripravený pre študentov, ktorí nemajú možnosť zúčastniť sa pravidelnej výuky v priestoroch univerzity z dôvodu pracovného vyťaženia, veľkej vzdialenosti trvalého, prípade prechodného pobytu alebo z iných dôvodov. Skombinovali sme preto online tradičnú výuku tak, aby sme zachovali interakciu medzi lektorom a študentom, a zároveň umožnili štúdium aj na diaľku bez nutnosti návštevy univerzity. Pri individuálnom študijnom pláne študent nemusí chodiť na univerzitu. Všetky materiály obdrží elektronicky a interakcia s lektorom je zabezpečená individuálne.

Všetky špecializácie Vám umožňujú pracovať vo verejnom ako aj súkromom sektore, uplatnenie nájdete taktiež v organizáciách, firmách a inštitúciách v Slovenskej republike a v zahraničí.

ZARUČUJEME

 • Štúdium na vysokej úrovni zabezpečované vyučujúcimi z praxe v predmetnej oblasti.
 

ČO MôŽETE OČAKÁVAŤ:

 • Priateľský prístup zo strany študijného oddelenia.

 • Priateľské a príjemné prostredie pre štúdium.

 • Ohľaduplný kolektív lektorov a vyučujúcich.

 • Rozvoj odborných znalostí, skúseností a schopností.

 • Rozvoj Vašej osobnosti.

 • Zameranie na požiadavky slovenského a európskeho trhu práce.

DIDAKTICKÁ ČINNOSŤ

 

Kompletná didaktická činnosť (prednášky, cvičenia, semináre, konzultácie) v Zahraničnej pobočke v Košiciach pre bakalárske a magisterské štúdium sa koná cez víkendy. Na jeden semester pripadne 7 – 8 víkendov. Didaktická činnosť sa väčšinou koná od 8:00 do 16:00 hod.

 

Didaktická činnosť prebieha v priestoroch xxx.

 

 

Kompletná didaktická činnosť ako skúšky, zápočty, prednášky, cvičenia, semináre, konzultácie, a pod. sú vedené v slovenskom jazyku.

 
Pri skúškach a zápočtoch prednášajúci vyhlasujú riadne termíny na víkendy.

ŠTIPENDIUM

 

Podmienky pre udelenie štipendia sa učujú koncom akademického roka. Žiadosť o prospechové štipendium sa podáva k rukám JM Rektora na začiatku ďalšieho akademického roka (Október). Prospechové štipendium sa vypláca na bankový účet študenta. Štipendium nemá vplyv na platbu školného.

HODNOTIACA STUPNICA

 

Hodnotiaca stupnica Poľskej republiky je rozdielna od stupnice používanej v Slovenskej rebublike.

 

Slovenská republika 

Poľská republika 

A

5,0

B

4,5

C

4,0

D

3,5

E

3,0

F – neuspel

2,0 – neuspel

Principles for Responsible Management Education (PRME)

Business Graduates Association (BGA)

International Association for Management Development
in Dynamic Societies