Master of Business Administration (MBA)

Akreditovaný program MBA sa uskutočňuje pod záštitou

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu

Prestížny titul MBA (Master of Business Administration) je v Slovenskej republike udeľovaný ako profesijný titul, písaný za menom, akreditovaný a udeľovaný cez zahraničné univerzity. Po ukončení postgraduálneho štúdia MBA získavajú absolventi konkurenčnú výhodu a zvyšujú svoju hodnotu a atraktivitu na trhu práce. 

 

Master of Business Administration (MBA) je dôsledne hodnotený a neustále zdokonaľovaný ako súčasť členstva univerzity v Asociácii absolventov podnikania (BGA). Collegium Humanum začalo proces uchádzania sa o prestížnu akreditáciu Asociácie MBA a asociácie absolventov podnikania (AMBA & BGA) v Londýne.

 

Program MBA je určený pre vyšších riadiacich pracovníkov, členov štatutárnych orgánov obchodných spoločností a štátnej pokladnice, riaditeľov obchodných spoločností, manažérov alebo pre osoby, ktoré chcú zastávať manažérske funkcie, s cieľom čo najlepšie využiť svoje vedomosti a zručnosti v oblasti rôznych obchodných oblastí. Absolventi programu MBA na Collegium Humanum sú renomovaní odborníci dosahujúci profesionálne úspechy.

 • ŠTÚDIUM POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM
 • Študijný odbor Master OF BUSINESS ADMINISTRATION
 • DĹŽKA ŠTÚDIA 2 SEMESTRE
 • POČET HODÍN 190
 • POČET KREDITOV 60
 • TITUL MBA

Diplom „Master of Business Administration“ je najrozšírenejším postgraduálnym diplomom vo svete. Vyvinuli ho pre tých, ktorí pracujú v obchodnom živote, v štátnej správe, alebo v nonprofitovom sektore, alebo ešte plánujú vstúpiť do tohto sveta. Popularita štúdia MBA spočíva v tom, že nielen tí, ktorí disponujú základným vzdelaním v hospodárskom smere, ale aj tí, ktorí majú vzdelanie iného charakteru, budú pripravení pomocou štúdia sa uplatniť na trhu práce v obchodnej a manažérskej sfére.

 

Moduly programu MBA vychádzajú z potrieb manažérskej praxe a sú implementované vynikajúcimi a skúsenými odborníkmi zo Slovenska, Poľska a zahraničia v systéme prípadových štúdií.

 

MBA na Collegium Humanum podlieha prísnemu hodnoteniu a neustálemu zlepšovaniu ako súčasť členstva v Business Graduates Association (BGA) patriacej k BGA & AMBA v Londýne. Univerzita patrí pod CEEMAN, Medzinárodnú asociáciu pre rozvoj riadenia v dynamických spoločnostiach, Konferenciu rektorov odborných škôl v Poľsku (KRZaSP), ako aj Princípy zodpovedného manažérskeho vzdelávania (PRME) – fungujúce pod záštitou OSN.

Študijný plán

 • Manažment
 • Krízový manažment
 • Medzinárodný obchod a manažment
 • Manažérske rozhodovanie, systémy riadenia kvality
 • Personálny manažment
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Projektový manažment
 • Vedenie a koučing
 • Ochrana informácií a kybernetická bezpečnosť
 • Rokovania v podnikaní
 • Strategický manažment
 • Profesijná etika v podnikaní
 • Podnikový manažment
 • Simulácia biznis procesov
 • Kultúrne a sociálne prostredie – mediácia
 • Obchodné právo v manažmente a podnikaní
 • Správne a pracovné právo
 • Ochrana osobných údajov (GDPR)

POSTUP PRIJATIA

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SA na štúdium

KROK 2

ZOZNAM DOKUMENTOV POTREBNÝCH K PRIHLÁŠKE NA ŠTÚDIUM

 • Úradne overená kópia diplomu s prílohami o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípade doklad o relevantnej praxi
 • Profesijný životopis
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov

KROK 3

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

ŠKOLNÉ Výška platby
Cena štúdia
3 000 € s DPH

Číslo bankového účtu

Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania bude vystavený uchádzačovi na základe faktúry.

Vzdelávací inštitút Košice s.r.o.

Letná 47, 04001 Košice

IBAN: SK47 1100 0000 0029 4411 3976

BIC: TATRSKBX

KROK 4

DOKUMENTY MÔŽETE ZASLAŤ POŠTOU ALEBO PRINIESŤ OSOBNE NA ADRESU ORGANIZÁCIE

Ďalšie informácie:

Štúdium prebieha v slovenskom jazyku v Košiciach alebo online formou.

Ku každému predmetu sú pripravené elektronické vzdelávacie pomôcky, ktoré budú zaslané na adresu elektronickej pošty poslucháča.

INDIVIDUÁLNY ŠTUDIJNÝ PLÁN:

Individuálny študijný plán je pripravený pre študentov, ktorí nemajú možnosť zúčastniť sa pravidelnej výuky v priestoroch školy z dôvodu pracovného vyťaženia, veľkej vzdialenosti trvalého, prípade prechodného pobytu alebo z iných dôvodov. Skombinovali sme pre to online tradičnú výuku tak, aby sme zachovali interakciu medzi lektorom a študentom, a zároveň umožnili štúdium aj na diaľku bez nutnosti návštevy školy. Pri individuálnom študijnom pláne nemusí chodiť študent do školy, všetky materiály obdrží elektronicky a interakcia s lektorom je zabezpečená individuálne.

POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

Predošlé
Ďalšie