Master of Science (MSc.)

Akreditovaný program MSc. sa uskutočňuje pod záštitou

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu

Prestížny titul MSc. (Master of Science) je v Slovenskej republike udeľovaný ako profesijný titul, písaný za menom, akreditovaný a udeľovaný cez zahraničné univerzity.


Postgraduálne štúdium v odbore Master of Science je určené ľuďom, ktorí dosiahli magisterský titul v odbore psychológia, humanitné vedy alebo medicínu a majú právo vykonávať povolanie psychotraumatológa. Je určený nielen pre manažérov, členov managementu, podnikateľov, predstaviteľov neziskových organizácii či verejnej správy, ale taktiež pre všetkých ostatných, ktorí chcú získať náskok pred ostatnými a rozšíriť si znalosti o nové moderné informácie z oboru.


Štúdie sú zamerané na prípravu praktických zručností pre prácu s ľuďmi, ktorí zažívajú traumatický stres v dôsledku náhodných udalostí, tj. živelných pohrôm alebo dopravných nehôd, povodní, chorôb, úmrtí príbuzných, epidémií a spôsobených inými ľuďmi, t.j. fyzického a duševného násilia, mobbing, diskriminácia, znásilnenie a iné. Štúdie učia diferenciálnu diagnostiku posttraumatických stresových porúch u dospelých, ako reagovať po traumatických nehodách a traumatoterapii.


Master of Science (MSc.) – psychotraumatologické štúdie sa pripravujú na prácu v oblasti psychologickej pomoci v psychiatrických nemocniciach, klinikách, väzniciach a nápravných zariadeniach, psychoterapeutických centrách, nemocničných oddeleniach, hospicoch, centrách krízovej intervencie, klinikách a úradoch.

 • ŠTÚDIUM POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM
 • Študijný odbor Master OF SCIENCE
 • DĹŽKA ŠTÚDIA 2 SEMESTRE
 • POČET HODÍN 190
 • POČET KREDITOV 60
 • TITUL MSc.

Diplom „Master of Science“ je najrozšírenejším postgraduálnym diplomom vo svete. Vyvinuli ho pre tých, ktorí pracujú v obchodnom živote, v štátnej správe, alebo v nonprofitovom sektore, alebo ešte plánujú vstúpiť do tohto sveta. Popularita štúdia MSc. spočíva v tom, že nielen tí, ktorí disponujú základným vzdelaním v hospodárskom smere, ale aj tí, ktorí majú vzdelanie iného charakteru, budú pripravení pomocou štúdia sa uplatniť na trhu práce v sfére psychológie, humanitných vied alebo medicíny.

 

Absolventi postgraduálneho štúdia v odbore MSc. získavajú rozsiahle vedomosti a spoznávajú metódy krízovej intervencie u ľudí po úraze. Štúdie sa zameriavajú na psychologické systémy zvládania zdravotných a život ohrozujúcich situácií, ako aj na dlhodobé účinky po traumatickom strese: správanie, emočné poruchy a poruchy osobnosti.

 

MSc. na Collegium Humanum podliehajú prísnemu hodnoteniu a neustálemu zlepšovaniu ako súčasť členstva v Business Graduates Association (BGA) patriacej k BGA & AMBA v Londýne. Univerzita patrí pod CEEMAN, Medzinárodnú asociáciu pre rozvoj riadenia v dynamických spoločnostiach, Konferenciu rektorov odborných škôl v Poľsku (KRZaSP) a Princípy zodpovedného manažérskeho vzdelávania (PRME) – pôsobiace pod záštitou OSN.

Študijný plán

 • Psychotraumatológia
 • Diagnóza a hodnotenie psychickej traumy
 • Medzinárodný obchod a manažment
 • Včasná psychotraumatologická intervencia
 • Psychologický zásah pri onkologickej traume
 • Krízový zásah pri pokusoch o samovraždu
 • Naratívna terapia pri psychickej traume
 • Kognitívne spracovanie
 • Krátkodobá eklektická terapia
 • Základy liečby EMDR
 • Umelecký prejav ako terapeutická metóda pri traume
 • Simulácia biznis procesov
 • Typy interakcií v psychotraumatológii
 • Prípadová štúdia

POSTUP PRIJATIA

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SA na štúdium

KROK 2

ZOZNAM DOKUMENTOV POTREBNÝCH K PRIHLÁŠKE NA ŠTÚDIUM

 • Úradne overená kópia diplomu s prílohami o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípade doklad o relevantnej praxi
 • Profesijný životopis
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov

KROK 3

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

ŠKOLNÉ Výška platby
Cena štúdia
3 000 € s DPH

Číslo bankového účtu

Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania bude vystavený uchádzačovi na základe faktúry.

Vzdelávací inštitút Košice s.r.o.

Štúrova 27, 04001 Košice

IBAN: SK47 1100 0000 0029 4411 3976

BIC: TATRSKBX

KROK 4

DOKUMENTY MÔŽETE ZASLAŤ POŠTOU ALEBO PRINIESŤ OSOBNE NA ADRESU ORGANIZÁCIE

Vzdelávací inštitút Košice s.r.o.

Štúrova 27, 04001 Košice

Ďalšie informácie:

Štúdium prebieha v slovenskom jazyku v Košiciach alebo online formou.

Ku každému predmetu sú pripravené elektronické vzdelávacie pomôcky, ktoré budú zaslané na adresu elektronickej pošty poslucháča.

INDIVIDUÁLNY ŠTUDIJNÝ PLÁN:

Individuálny študijný plán je pripravený pre študentov, ktorí nemajú možnosť zúčastniť sa pravidelnej výuky v priestoroch univerzity z dôvodu pracovného vyťaženia, veľkej vzdialenosti trvalého, prípade prechodného pobytu alebo z iných dôvodov. Skombinovali sme preto online tradičnú výuku tak, aby sme zachovali interakciu medzi lektorom a študentom, a zároveň umožnili štúdium aj na diaľku bez nutnosti návštevy univerzity. Pri individuálnom študijnom pláne študent nemusí chodiť na univerzitu. Všetky materiály obdrží elektronicky a interakcia s lektorom je zabezpečená individuálne.