Master of Science (MSc.)

Akreditovaný program MSc. sa uskutočňuje pod záštitou

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu

Prestížny titul MSc. (Master of Science) je v Slovenskej republike udeľovaný ako profesijný titul, písaný za menom, akreditovaný a udeľovaný cez zahraničné univerzity.

 

Postgraduálne štúdium v odbore Master of Science – Psychotraumatológia je určené ľuďom, ktorí dosiahli magisterský titul v odbore psychológia, humanitné vedy alebo medicínu a majú právo vykonávať povolanie psychotraumatológa. Je určený nielen pre manažérov, členov managementu, podnikateľov, predstaviteľov neziskových organizácii či verejnej správy, ale taktiež pre všetkých ostatných, ktorí chcú získať náskok pred ostatnými a rozšíriť si znalosti o nové moderné informácie z oboru.

 

Štúdie sú zamerané na prípravu praktických zručností pre prácu s ľuďmi, ktorí zažívajú traumatický stres v dôsledku náhodných udalostí, tj. živelných pohrôm alebo dopravných nehôd, povodní, chorôb, úmrtí príbuzných, epidémií a spôsobených inými ľuďmi, t.j. fyzického a duševného násilia, mobbing, diskriminácia, znásilnenie a iné. Štúdie učia diferenciálnu diagnostiku posttraumatických stresových porúch u dospelých, ako reagovať po traumatických nehodách a traumatoterapii.

 

Master of Science (MSc.) – psychotraumatologické štúdie sa pripravujú na prácu v oblasti psychologickej pomoci v psychiatrických nemocniciach, klinikách, väzniciach a nápravných zariadeniach, psychoterapeutických centrách, nemocničných oddeleniach, hospicoch, centrách krízovej intervencie, klinikách a úradoch.

 • ŠTÚDIUM POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM
 • Študijný odbor Master OF SCIENCE
 • DĹŽKA ŠTÚDIA 2 SEMESTRE
 • POČET HODÍN 190
 • POČET KREDITOV 60
 • TITUL MSc.


Diplom „Master of Science – Psychotraumatology“ je najrozšírenejším postgraduálnym diplomom vo svete. Vyvinuli ho pre tých, ktorí pracujú v obchodnom živote, v štátnej správe, alebo v nonprofitovom sektore, alebo ešte plánujú vstúpiť do tohto sveta. Popularita štúdia MSc. spočíva v tom, že nielen tí, ktorí disponujú základným vzdelaním v hospodárskom smere, ale aj tí, ktorí majú vzdelanie iného charakteru, budú pripravení pomocou štúdia sa uplatniť na trhu práce v sfére psychológie, humanitných vied alebo medicíny.


Absolventi postgraduálneho štúdia v odbore MSc. – Psychotraumatológia získavajú rozsiahle vedomosti a spoznávajú metódy krízovej intervencie u ľudí po úraze. Štúdie sa zameriavajú na psychologické systémy zvládania zdravotných a život ohrozujúcich situácií, ako aj na dlhodobé účinky po traumatickom strese: správanie, emočné poruchy a poruchy osobnosti.


MSc. na Collegium Humanum podliehajú prísnemu hodnoteniu a neustálemu zlepšovaniu ako súčasť členstva v Business Graduates Association (BGA) patriacej k BGA & AMBA v Londýne. Univerzita patrí pod CEEMAN, Medzinárodnú asociáciu pre rozvoj riadenia v dynamických spoločnostiach, Konferenciu rektorov odborných škôl v Poľsku (KRZaSP) a Princípy zodpovedného manažérskeho vzdelávania (PRME) – pôsobiace pod záštitou OSN.

Študijný plán

 • Ochrana osobných údajov (GDPR)
 • Krízový manažment
 • Leadership
 • Manažment ľudských zdrojov
 • Manažérske rozhodovanie
 • Marketing
 • Pracovná motivácia a motivácia v organizácii
 • Personálny manažment
 • Profesionálne kompetentnosti
 • Strategický manažment
 • Základy práva pre podnikanie
 • Krízová komunikácia
 • Psychohygiena v manažérskej praxi
 • Techniky psychohygieny
 • Rokovanie a mediácia
 • Základy koučovacieho prístupu
 • Metodológia záverečnej práce
 • Emocionálna inteligencia
 • Etika v sociálnej práci

 • Integračný proces

 • Kognitívna mozaika osobnosti človeka

 • Pracovná skupina a tým

 • Úvod do kognitívnej vedy

 • Úvod do psychológie a psychiatrie
 • Psychotraumatológia z pohľadu praxe
 • Ochrana zdravia pri práci, choroby z povolania
 • Psychiatria v praxi

 • Problematika závislostí a spoluzávislosť

POSTUP PRIJATIA

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SA na štúdium

KROK 2

ZOZNAM DOKUMENTOV POTREBNÝCH K PRIHLÁŠKE NA ŠTÚDIUM

 • Prihláška na postgraduálne štúdium a Súhlas so spracúvaním osobných údajov (viď. vyššie)
 • Úradne overená kópia diplomu (diplomov) s prílohami o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípade doklad o relevantnej praxi
 • Profesijný životopis

KROK 3

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

ŠKOLNÉ Výška platby
Cena štúdia
3 000 € s DPH

Číslo bankového účtu

Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania bude vystavený uchádzačovi na základe faktúry.

Vzdelávací inštitút Košice s.r.o.

Dominikánske námestie 6, 040 01 Košice

IBAN: SK47 1100 0000 0029 4411 3976

BIC: TATRSKBX

KROK 4

DOKUMENTY MÔŽETE ZASLAŤ POŠTOU ALEBO PRINIESŤ OSOBNE NA ADRESU ORGANIZÁCIE

Vzdelávací inštitút Košice s.r.o.

Dominikánske námestie 6

040 01 Košice

Slovensko

Ďalšie informácie:

Štúdium prebieha v slovenskom jazyku v Košiciach alebo online formou.

Ku každému predmetu sú pripravené elektronické vzdelávacie pomôcky, ktoré budú zaslané na adresu elektronickej pošty poslucháča.

INDIVIDUÁLNY ŠTUDIJNÝ PLÁN:

Individuálny študijný plán je pripravený pre študentov, ktorí nemajú možnosť zúčastniť sa pravidelnej výuky v priestoroch univerzity z dôvodu pracovného vyťaženia, veľkej vzdialenosti trvalého, prípade prechodného pobytu alebo z iných dôvodov. Skombinovali sme preto online tradičnú výuku tak, aby sme zachovali interakciu medzi lektorom a študentom, a zároveň umožnili štúdium aj na diaľku bez nutnosti návštevy univerzity. Pri individuálnom študijnom pláne študent nemusí chodiť na univerzitu. Všetky materiály obdrží elektronicky a interakcia s lektorom je zabezpečená individuálne.

ZARUČUJEME

 • Štúdium na vysokej úrovni zabezpečované pedagógmi a odborníkmi z praxe.
 • Individuálny prístup ku každému študentovi.
 

Študent po absolvovaní štúdia získava

 • Diplom v anglickom jazyku, 
 • Vysvedčenie o ukončení postgraduálneho štúdia v poľskom jazyku,
 • Kópiu vysvedčenia o ukončení postgraduálneho štúdia v anglickom jazyku.
 

ČO MôŽETE OČAKÁVAŤ

 • Priateľský prístup zo strany študijného oddelenia.

 • Priateľské a príjemné prostredie pre štúdium.

 • Ohľaduplný kolektív lektorov a vyučujúcich.

 • Rozvoj odborných znalostí, skúseností a schopností.

 • Rozvoj Vašej osobnosti.

 • Zameranie na požiadavky slovenského a európskeho trhu práce.

Principles for Responsible Management Education (PRME)

Business Graduates Association (BGA)

International Association for Management Development
in Dynamic Societies