Promócie absolventov v Košiciach – September 2023

Dňa 16. septembra 2023 nastala vzácna chvíľa pre Collegium Humanum – Košice. Po druhýkrát v histórii košickej pobočky sa uskutočnili slávnostné promócie absolventiek a absolventov v postgraduálnych študijných programoch MBA, MPH, MSc., LL.M., DBA, DSc. a ďalších. Je pre nás cťou, že sme mohli tento neopakovateľný moment prežiť spoločne s našimi absolventkami a absolventmi a ich rodinnými príslušníkmi. Elegancia prítomných dám a dôstojnosť pánov […]

Vydavateľstvo

Vydavateľstvo V současné době vydavatelství se zabývá vydávání akademických učebnic, monografií a časopisů v oblasti managementu, marketingu a společenských věd a jiných oblastí, které jsou předmětem přednášek na Collegium Humanum – Varšavské univerzitě managementu; Collegium Humanum – Warsaw Management University. Cílem vydavatelství je poskytnout studentům didaktické pomůcky prostřednictvím skript, učebnic a propagací výsledků akademické obce.

Knižnica

Knižnica Collegium Humanum – Varšavská Univerzita Manažmentu zaisťuje prístup k vedeckým informačným zdrojom z oblasti odborov prednášaných na univerzite. Ponuka knižníc ponúka prístup k mnohým knihám v pohodlných a moderných čitárňach. Čitatelia majú k dispozícii počítače s internetom a aplikačnými programami. Collegium Humanum – Varšavská Univerzita Manažmentu zaisťuje prístup nielen k tradičným knižným fondom, ale aj k elektronickým databázam. Študent […]

Vedecké publikácie

Vedecké publikácie Vybrané problémy sociálnej prace Etika sociálních konsekvencí Teoria a vyskum dobrovolnickiej cinnosti v sucasnej praxi Sociálne potreby seniorov Spiritualita mezi intimitou a izolací Zemědělské hospodářství jako předmět dědictví a způsob jeho dědictví. Právní úprava ve vybraných státech Evropské unie a v Polsku Právní postavení notáře ve vybraných členských státech Evropské unie z hlediska veřejné moci Problematika profesního života […]

Vedecké časopisy

Vedecké časopisy Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne HUMANUM (International Social and Humanities Studies HUMANUM; Medzinárodné sociálno-humanistické štúdia HUMANUM) ISSN 1989-843 (ISSN 2450-0313), 7 bodov v rebríčku súpisu bodovaných časopisov Ministerstva vedy a vysokého školstva Poľskej republiky (Súpis B č. 992). HUMANUM je recenzovaný a bodovaný vedecký časopis publikovaný štvrťročne, v ktorom sú zverejňované vedecké články zaoberajúce sa problematikou z oblasti spoločenských a humanitných […]

Kancelária pre študentské záležitosti

Kancelária pre študentské záležitosti Collegium Humanum sa zaoberá organizáciou a vedením záležitostí súvisiacich s organizáciou a priebehom štúdia, materiálnou pomocou, vzdelávacím procesom a celou dokumentáciou pre slovenských a zahraničných študentov. Úrad vykonáva rozsiahle informačné činnosti týkajúce sa predpisov a právnych úkonov v oblasti svojej činnosti. Zaoberá sa organizáciou psychologického poradenstva pre študentov, pomáha pri získavaní študentských pôžičiek, štipendií a inej materiálnej […]

Kariérové poradenstvo

Koordinátor pre psychologické poradenstvo a podporu: E-mail: kosice@collegiumhumanum.sk Pre študentov a poslucháčov Collegium Humanum Kancelária psychologického poradenstva a podpory Collegium Humanum smeruje svoje služby pre študentov, študentov postgraduálneho štúdia a absolventov všetkých typov štúdia, bez ohľadu na rok ukončenia štúdia v Collegium Humanum.   Poslaním kancelárie pychologického poradenstva a podpory Collegium Humanum je podpora študentov a absolventov v profesijnom rozvoji v každej fáze […]

Študentská prax

Koordinátor Koordinátor pre študentskú prax študijného programu MANAŽMENT tel. +421 917 674 995 email: kosice@collegiumhumanum.sk

Študentská samospráva

Univerzitná študentská samospráva Collegium Humanum založená na základe poľského zákona zo dňa 27. júla 2005 „Zákon o vysokých školách“ a štatútu Collegium Humanum. Počiatky študentskej samosprávy v Poľsku siahajú do roku 1957, kedy bol vytvorený prvý nezávislý študentský parlament, podľa vzoru podobných organizácií pôsobiacich vo Švédsku. Študentská samospráva má štruktúru podobnú štruktúre univerzity. Univerzitná rada študentskej samosprávy je internou […]

Študentské organizácie

V Collegium Humanum tvoria najdôležitejšiu internú zúčastnenú stranu študenti a združujú sa v rôznych študentských organizáciách. Obvykle sú dobrovoľné a tematické okruhy ich záujmov súvisia so záujmami študentov. Študent, ktorý sa rozhodne stať účastníkom jednej z nich, môže rozvíjať svoje záujmy, spoluvytvárať a meniť univerzitu. Činnosť v študentských organizáciách tvorí príležitosť na prehĺbenie vedeckých záujmov organizovaním sympózií, seminárov a konferencií, ako […]