Master of Laws (LL.M)

Akreditovaný program LL.M sa uskutočňuje pod záštitou

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu na pobočke v Bratislave

Master of Laws (LL.M.) sa vykonáva v súlade s najvyššími medzinárodnými štandardmi vysokoškolského vzdelávania a utilitárnou povahou získaných právnych znalostí v obchodnej praxi.

 • ŠTÚDIUM POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM
 • Študijný odbor MASTER OF LAWS
 • DĹŽKA ŠTÚDIA 2 SEMESTRE
 • POČET HODÍN 190
 • POČET KREDITOV 60
 • TITUL LL.M.

Master of Laws (LL.M.) je zamerané na manažérov a dáva príležitosť rozšíriť vedomosti v oblasti právnych predpisov, národných a medzinárodných ekonomických transakcií, poskytovať praktické vedomosti v oblasti práva, podporovať manažérov v efektívnom riadení a robiť manažérske rozhodnutia v podnikaní.

 

Moduly postgraduálneho štúdia (LL.M.) sú založené na konkrétnych potrebách obchodnej praxe a implementujú ich vynikajúci odborníci v systéme prípadových štúdií v rôznych oblastiach vrátane medzinárodné právo, pracovné právo, daňové právo, právo EÚ, správa a riadenie spoločností a správa majetku štátu atď.

Študijný plán

 • Právo a marketing
 • Daňové a finančné právo
 • Obchodné právo
 • Právo EÚ
 • Zákon o verejnom obstarávaní
 • Pracovné právo
 • Etika a CSR
 • Právo duševného vlastníctva

 • Zákon o ochrane údajov

 • Obchodné právo

 • Rokovania a mediácie

 • Obchodný protokol

 • Medzinárodné právo

 • Špeciálne prednášky

POSTUP PRIJATIA

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SA V ONLINE PRIJÍMACOM KONANÍ

KROK 2

PRIPRAVTE KOMPLETNÉ POŽADOVANÉ DOKUMENTY

 • Občiansky preukaz (pre náhľad)
 • Fotokópia diplomu a dodatku o ukončení vysokoškolského vzdelania (v prípade štúdia 2. stupňa) (originál je potrebný na mieste pre náhľad)
 • Doklad o zaplatení požadovaných poplatkov na účet Univerzity

KROK 3

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

ŠKOLNE Výška platby
Ročný poplatok
3 500 €
2 polročné platby
1 750 €

Číslo bankového účtu

Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením  prijímacieho konania na vysokoškolské štúdium uchádzač zaplatí vkladom na účet:

ACADEMIA PRIMA
Korzo Bélu Bartóka 421/36, Dunajská Streda 92901

IBAN: SK89 0900 0000 0051 0921 6545

BIC: GIBASKBX

variabilný symbol:  dátum narodenia (v tvare DDMMRRRR), do poznámky uviesť meno uchádzača.

KROK 4

PRÍĎTE DO INFORMAČNÉHO CENTRA PRE ŠTUDENTOV S KOMPLETOM VYŠŠIE UVEDENÝCH DOKUMENTOV ALEBO ALEBO POŠLITE E-MAILOM

PhDr. Erich Schlesinger

Ďalšie informácie:

Štúdium bude prebiehať v slovenskom jazyku.

 

Ku každému predmetu sú pripravené elektronické vzdelávacie pomôcky, ktoré budú zaslané na adresu elektronickej pošty poslucháča.

Štúdium bude prebiehať v Bratislave – ul. Pod Brehmi č. 4/A Polianky 841 01 Bratislava .