Master of Public Health (MPH)

Akreditovaný program MPH sa uskutočňuje pod záštitou

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu na pobočke v Bratislave

 • ŠTÚDIUM POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM
 • Študijný odbor MASTER OF PUBLIC HEALTH
 • DĹŽKA ŠTÚDIA 2 SEMESTRE
 • POČET HODÍN 190
 • POČET KREDITOV 60
 • TITUL MPH

Podľa Nariadenia vlády SR 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností okrem prihlášky na štúdium podáva aj žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia po splnení podmienok na zaradenie do špecializačného štúdia MPH pre zdravotnícke odbory.

Podmienky prijatia na štúdium:

– absolvovaný II. stupeň VŠ štúdia,
– minimálna prax v zdravotníctve 3 roky od ukončenia 2. stupňa VŠ štúdia

Študijný plán

 • Zdravotnícke právo – Základy práva
 • Zdravotnícky manažment
 • Zdravie pri práci a ochrana zdravia
 • Zdravotná politika v SR, EÚ a WHO
 • Komunikácia a komunikačné zručnosti v zdravotníctve
 • Poisťovníctvo v zdravotníctve
 • Prevencia civilizačných ochorení
 • Krízový manažment v zdravotníckych zariadeniach
 • Environmentálne zdravie a hygiena výživy
 • Etické aspekty v zdravotníctve a v riadení organizácii
 • Legislatíva v zdravotníctve + DRG
 • Manažment a riadenie organizácii v zdravotníctve
 • Ekonomika v zdravotníckych zariadeniach
 • Epidemiológia
 • Prevencia orálneho zdravia
 • Metodológia a základy VVČ

POSTUP PRIJATIA

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SA V ONLINE PRIJÍMACOM KONANÍ

KROK 2

PRIPRAVTE KOMPLETNÉ POŽADOVANÉ DOKUMENTY

 • Občiansky preukaz (pre náhľad)
 • Fotokópia diplomu a dodatku o ukončení vysokoškolského vzdelania (v prípade štúdia 2. stupňa) (originál je potrebný na mieste pre náhľad)
 • Doklad o zaplatení požadovaných poplatkov na účet Univerzity

KROK 3

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

ŠKOLNE Výška platby
Ročný poplatok
3 500 €
2 polročné platby
1 750 €

Číslo bankového účtu

Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením  prijímacieho konania na vysokoškolské štúdium uchádzač zaplatí vkladom na účet:

ACADEMIA PRIMA
Korzo Bélu Bartóka 421/36, Dunajská Streda 92901

IBAN: SK89 0900 0000 0051 0921 6545

BIC: GIBASKBX

variabilný symbol:  dátum narodenia (v tvare DDMMRRRR), do poznámky uviesť meno uchádzača.

KROK 4

PRÍĎTE DO INFORMAČNÉHO CENTRA PRE ŠTUDENTOV S KOMPLETOM VYŠŠIE UVEDENÝCH DOKUMENTOV ALEBO ALEBO POŠLITE E-MAILOM

PhDr. Erich Schlesinger

Ďalšie informácie:

Štúdium bude prebiehať v slovenskom jazyku.

 

Ku každému predmetu sú pripravené elektronické vzdelávacie pomôcky, ktoré budú zaslané na adresu elektronickej pošty poslucháča.

Štúdium bude prebiehať v Bratislave – ul. Pod Brehmi č. 4/A Polianky 841 01 Bratislava .