Štúdium II. stupňa (2 roky) magisterské

Manažment

Štúdium II. stupňa (2 roky) magisterské

Študijný program pripravuje na procesy plánovania, realizáciu a kontrolu správneho a ekonomicky efektívneho toku surovín, materiálov, hotových výrobkov a vhodnú komunikáciu so zákazníkom. Špecialisti v oblasti logistiky sa zaoberajú správou skladov, zásobovaním, plánovaním výroby, dopravou a komunikáciou.

Štúdium II. stupňa (2 roky) magisterské

Tento študijný program pripravuje absolventov na bytie lídrom v organizácii a efektívnu realizáciu procesov: nábor zamestnancov, ich motivovanie do práce, riadenie, objavovanie a rozvíjanie ich talentov. Študenti Riadenia ľudských zdrojov získajú praktické znalosti a zručnosti na riadenie integrovaného tímu zamestnancov zameraného na osobný rozvoj a úspech firmy.

Štúdium II. stupňa (2 roky) magisterské

Študijný program približuje tému súčasných trendov v oblasti organizácie a riadenia v turistických, hotelových a gastronomických podnikoch pôsobiacich v podmienkach silnej konkurencie. Absolventi budú mať praktické zručnosti o. i. vo vypracovaní podnikateľského plánu, projektov reklamných kampaní, marketingových výskumov, public relations, osvoja si techniky efektívneho rokovania, a tiež sa naučia strategické riadenie, či manažment v oblasti financií a kvality služieb.

Štúdium II. stupňa (2 roky) magisterské

Študijný program sa zameriava na umeleckú kritiku, zaoberá sa analýzou médií, vytvorením profilu, imidžu a dizajnu pre podniky. Študent sa oboznámi problematikou PR (Public Relations), reklamy a marketingu, ďalej etickými dilemami v oblasti masmédií. Verbálna komunikácia a vizuálna reprezentácia tiež tvoria súčasť tohto programu. Psychológia v manažmente a sociálne aspekty manažmentu sú tiež neoddeliteľnou súčasťou študijného programu.

Štúdium II. stupňa (2 roky) magisterské

Študijný program Medzinárodný obchod a marketing sa zameriava na pochopenie a porozumenie zákazníkov z rôznych krajín a kultúr. Absolvent tohto oboru má kompetencie stať sa manažérom v medzinárodnom obchode. Po ukončení štúdií sú absolventi schopní pôsobiť v rôznych podmienkach prostredia medzinárodného trhu. Pripravuje absolventov na získanie vedomostí v oblasti manažmentu medzinárodného obchodu, strategického manažmentu, organizácie podnikovej činnosti, manažment vzťahov so zákazníkmi, ako aj zo základov marketingu a predaja.