Master of Laws (LL.M.)

Akreditovaný program LL.M. sa uskutočňuje pod záštitou

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu

Master of Laws (LL.M.) sa vykonáva v súlade s najvyššími medzinárodnými štandardmi vysokoškolského vzdelávania a utilitárnou povahou získaných právnych znalostí v obchodnej praxi.

 

Master of Laws (LL.M.) je určené manažérom a dáva príležitosť rozšíriť vedomosti v oblasti právnych predpisov, národných a medzinárodných ekonomických transakcií. LL.M. poskytuje praktické vedomosti v oblasti práva, podporovať manažérov v efektívnom riadení a pri prijímaní manažérskych rozhodnutí v podnikaní.

 

Moduly Master of Laws (LL.M.) vychádzajú z potrieb manažérskej praxe a sú implementované vynikajúcimi a skúsenými odborníkmi zo Slovenska, Poľska a zahraničia v systéme prípadových štúdií. LL.M. sa vykonáva v súlade s najvyššími medzinárodnými štandardmi výkonného vzdelávania a s utilitárnou povahou získaných právnych znalostí v obchodnej praxi.

 

Absolventi štúdia práva (LL.M.) získavajú konkurenčnú výhodu a zvyšujú ich hodnotu a atraktivitu na trhu práce.

 • ŠTÚDIUM POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM
 • Študijný odbor MASTER OF LAWS
 • DĹŽKA ŠTÚDIA 2 SEMESTRE
 • POČET HODÍN 190
 • POČET KREDITOV 60
 • TITUL LL.M.

Master of Laws (LL.M.) je zamerané na manažérov a dáva príležitosť rozšíriť vedomosti v oblasti právnych predpisov, národných a medzinárodných ekonomických transakcií, poskytovať praktické vedomosti v oblasti práva, podporovať manažérov v efektívnom riadení a robiť manažérske rozhodnutia v podnikaní.

 

Moduly postgraduálneho štúdia (LL.M.) sú založené na konkrétnych potrebách obchodnej praxe a implementujú ich vynikajúci odborníci v systéme prípadových štúdií v rôznych oblastiach vrátane medzinárodné právo, pracovné právo, daňové právo, právo EÚ, správa a riadenie spoločností a správa majetku štátu atď.

 

Postgraduálne štúdium Master of Laws (LL.M.) organizované Collegium Humanum v spolupráci s Apsley Business School v Londýne, sú najuznávanejšie a najprestížnejšie manažérske kvalifikácie.

 

Master of Laws (LL.M.) sa dôsledne hodnotí a neustále zdokonaľuje v rámci členstva univerzity v Asociácii obchodných absolventov (BGA). Collegium Humanum začalo proces uchádzania sa o prestížnu akreditáciu Asociácie MBA a asociácie absolventov podnikania (AMBA & BGA) v Londýne.

Študijný plán

 • Ústavné právo
 • Právo a marketing
 • Daňové a finančné právo
 • Obchodné právo
 • Právo EÚ
 • Zákon o verejnom obstarávaní
 • Pracovné právo
 • Etika a CSR
 • Správne a hospodárske právo
 • Ochrana osobných údajov (GDPR)

 • Cirkevné právo

 • Rokovania a mediácie

 • Obchodný protokol

 • Medzinárodné právo
 • Trestné právo
 • Špeciálne prednášky

POSTUP PRIJATIA

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SA na štúdium

KROK 2

ZOZNAM DOKUMENTOV POTREBNÝCH K PRIHLÁŠKE NA ŠTÚDIUM

 • Úradne overená kópia diplomu s prílohami o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípade doklad o relevantnej praxi
 • Profesijný životopis
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov

KROK 3

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

ŠKOLNÉ Výška platby
Cena štúdia
3 000 € s DPH

Číslo bankového účtu

Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania bude vystavený uchádzačovi na základe faktúry.

Vzdelávací inštitút Košice s.r.o.

Letná 47, 04001 Košice

IBAN: SK47 1100 0000 0029 4411 3976

BIC: TATRSKBX

KROK 4

DOKUMENTY MÔŽETE ZASLAŤ POŠTOU ALEBO PRINIESŤ OSOBNE NA ADRESU ORGANIZÁCIE

Ďalšie informácie:

Štúdium prebieha v slovenskom jazyku v Košiciach alebo online formou.

Ku každému predmetu sú pripravené elektronické vzdelávacie pomôcky, ktoré budú zaslané na adresu elektronickej pošty poslucháča.

INDIVIDUÁLNY ŠTUDIJNÝ PLÁN:

Individuálny študijný plán je pripravený pre študentov, ktorí nemajú možnosť zúčastniť sa pravidelnej výuky v priestoroch školy z dôvodu pracovného vyťaženia, veľkej vzdialenosti trvalého, prípade prechodného pobytu alebo z iných dôvodov. Skombinovali sme pre to online tradičnú výuku tak, aby sme zachovali interakciu medzi lektorom a študentom, a zároveň umožnili štúdium aj na diaľku bez nutnosti návštevy školy. Pri individuálnom študijnom pláne nemusí chodiť študent do školy, všetky materiály obdrží elektronicky a interakcia s lektorom je zabezpečená individuálne.

POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

Predošlé
Ďalšie