Kto sme

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu

Collegium Humanum sa vyznačuje odvahou pri stanovovaní nových vzdelávacích ciest, najkvalitnejším a inovatívnym modelom výučby, ako aj citlivosťou vyjadrenou v heslách Education for Success a Be More Humanum.

Collegium Humanum je súkromná univerzita s medzinárodným rozmerom vzdelávania. 

 

Študovali sme v centrále vo Varšave, na pobočkách v PoznaniRzeszowe, sme zastúpení aj v Českej republike (pobočky v PraheFrýdku-Místku), na Slovensku (pobočka v Bratislave a postgraduálne štúdia v Košiciach) a Uzbekistane (pobočka v Andijane). Collegium Humanum je prvou a zatiaľ jedinou poľskou univerzitou, ktorá otvorila pobočku v Ázii. Nadnárodnosť komunity učiteľov a študentov v Collegium Humanum spočíva v jej sile, potvrdzuje rozmanitosť a podporuje komplexnú spoluprácu v rámci dobrého susedstva a nadregionálu.

Vytvorením vzdelávacej ponuky ideme nad rámec tradičných vzorcov. Študijné programy na Collegium Humanum sa vytvárajú v interdisciplinárnych tímoch vedcov a uznávaných odborníkov z praxe, ktorí neustále analyzujú požiadavky meniaceho sa sveta a súvisiace vzdelávacie potreby. Výsledkom tejto práce je nová, tvorivá a inovatívna vzdelávacia ponuka, ktorá je reakciou na očakávania ľudí zameraných nielen na intelektuálny rozvoj, ale aj na profesionálny úspech; ambiciózny a ochotný vyvodiť úplné uspokojenie zo svojej budúcej práce. Tieto súčasné praktické poznatky poskytujú multidimenzionálni akademickí lektori, odborníci s univerzálnymi vedeckými, didaktickými a manažérskymi úspechmi. Štandardom našej práce je individuálny prístup ku každému študentovi – s cieľom odhaliť jeho skrytý potenciál.

Osobitnú pozornosť venujeme národnému a medzinárodnému overovaniu kvality našich vzdelávacích produktov. Naše študijné programy podliehajú prísnemu hodnoteniu a neustálemu zlepšovaniu nielen Poľského akreditačného výboru (PKA), ale aj ako súčasť členstva univerzity v združení Business Graduates Association (BGA) v Londýne. Univerzita tiež patrí do CEEMAN, the international Association for Management Development in Dynamic Societies Konferencie rektorov odborných škôl v Poľsku (KRZaSP). Toto sú iba vybrané príklady validácie, ktoré dokazujú uznávanú značku našich štúdií. Pamätáme si tiež na odovzdávanie humanistických hodnôt. Sme signatármi Principles for Responsible Management Education (PRME) – iniciatíva pôsobiaca pod záštitou Organizácie Spojených národov, ktorá formuje postoje spoločenskej zodpovednosti medzi budúcimi lídrami v podnikaní, politike a ďalších dimenziách verejného života.

VZDELÁVANIE PRE ÚSPECH