Doctor of Public Administration (DPA)

Akreditovaný program MPA sa uskutočňuje pod záštitou

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu

Postgraduálne štúdium Doktora verejnej správy (DPA), ktoré organizuje Collegium Humanum v spolupráci s Apsley Business School v Londýne, sú najuznávanejšou a najprestížnejšou manažérskou kvalifikáciou v Poľsku.

 

Študijný program Doktor verejnej správy (DPA) sa dôsledne hodnotí a neustále zdokonaľuje v rámci členstva univerzity v združení Business Graduates Association (BGA) v Londýne. Collegium Humanum začalo proces uchádzania sa o prestížnu akreditáciu Asociácie MBA a asociácie absolventov podnikania (AMBA & BGA) v Londýne.

 

Doktor verejnej správy (DPA) je postgraduálny kurz potvrdzujúci najvyššiu manažérsku kvalifikáciu zameraný na skúsených vysokých manažérov a podnikateľov.

 

Postgraduálne štúdium Doktora verejnej správy (DPA) zvyšuje a potvrdzuje manažérsku a vodcovskú kvalifikáciu riadiacich pracovníkov verejnej správy (územná a záujmová samospráva). Štúdie kombinujú znalosti v oblasti právneho a administratívneho, ako aj ekonomického a finančného fungovania verejného sektora s univerzálnymi manažérskymi zručnosťami. Výučba je založená na početných prípadových štúdiách, ktoré zaručujú realistické a praktické vzdelávanie.

 • ŠTÚDIUM POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM
 • Študijný odbor Doctor OF PUBLIC ADMINISTRATION
 • DĹŽKA ŠTÚDIA 2 SEMESTRE
 • POČET HODÍN 190
 • POČET KREDITOV 60
 • TITUL DPA

Diplom „Doctor of Public Administration“ je najrozšírenejším postgraduálnym diplomom vo svete. Vyvinuli ho pre tých, ktorí pracujú v obchodnom živote, v štátnej správe, alebo v nonprofitovom sektore, alebo ešte plánujú vstúpiť do tohto sveta. Popularita štúdia DPA spočíva v tom, že nielen tí, ktorí disponujú základným vzdelaním v hospodárskom smere, ale aj tí, ktorí majú vzdelanie iného charakteru, budú pripravení pomocou štúdia sa uplatniť na trhu práce v obchodnej a manažérskej sfére.

 

 

 

Absolvent štúdia DPA je komplexne pripravený zaujať manažérske miesto vo verejnej správe (vláda a miestna samospráva) a získať konkurenčnú výhodu a zvýšiť ich hodnotu a atraktivitu na trhu práce.

 

Doctor verejnej správy (DPA) na Collegium Humanum sa neustále zdokonaľuje v rámci členstva v Business Graduates Association (BGA) patriacom k BGA & AMBA v Londýne. Univerzita patrí pod CEEMAN, Medzinárodnú asociáciu pre rozvoj riadenia v dynamických spoločnostiach, Konferenciu rektorov odborných škôl v poľštine (KRZaSP), ako aj Princípy zodpovedného manažérskeho vzdelávania (PRME) – fungujúce pod záštitou OSN.

 

 

Podmienky prijatia na štúdium:

– absolvovaný študijný program MPA

Študijný plán

 • Manažment vo verejnej správe
 • Krízový manažment
 • Medzinárodný obchod a manažment
 • Manažérske rozhodovanie, systémy riadenia
 • Marketing vo verejnej správe
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Projektový manažment
 • Vedenie a koučing
 • Média a public relations
 • Rokovania v podnikaní
 • Obchodná etiketa
 • Profesijná etika v podnikaní
 • Personálny manažment
 • Etika vo verejnej správe
 • Kultúrne a sociálne prostredie – mediácia
 • Správa majetku štátu a samosprávy 
 • Vzťahy s verejnosťou a sociálne médiá vo VS
 • Správne právo

POSTUP PRIJATIA

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SA na štúdium

KROK 2

ZOZNAM DOKUMENTOV POTREBNÝCH K PRIHLÁŠKE NA ŠTÚDIUM

 • Úradne overená kópia diplomu s prílohami o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípade doklad o relevantnej praxi
 • Profesijný životopis
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov

KROK 3

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

ŠKOLNÉ Výška platby
Ročný poplatok
3 000 € s DPH
2 polročné platby
1 500 € s DPH

Číslo bankového účtu

Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania na štúdium uchádzač zaplatí vkladom na účet:

Vzdelávací inštitút Košice

Letná 47, 04001 Košice

IBAN: SK24 0900 0000 0051 3189 8255

BIC: GIBASKBX

variabilný symbol:  dátum narodenia (v tvare DDMMRRRR), do poznámky uviesť celé meno uchádzača a typ štúdia.

KROK 4

DOKUMENTY MÔŽETE ZASLAŤ POŠTOU ALEBO PRINIESŤ OSOBNE NA ADRESU ORGANIZÁCIE

Ďalšie informácie:

Štúdium prebieha v slovenskom jazyku v Košiciach alebo online formou.

Ku každému predmetu sú pripravené elektronické vzdelávacie pomôcky, ktoré budú zaslané na adresu elektronickej pošty poslucháča.

INDIVIDUÁLNY ŠTUDIJNÝ PLÁN:

Individuálny študijný plán je pripravený pre študentov, ktorí nemajú možnosť zúčastniť sa pravidelnej výuky v priestoroch školy z dôvodu pracovného vyťaženia, veľkej vzdialenosti trvalého, prípade prechodného pobytu alebo z iných dôvodov. Skombinovali sme pre to online tradičnú výuku tak, aby sme zachovali interakciu medzi lektorom a študentom, a zároveň umožnili štúdium aj na diaľku bez nutnosti návštevy školy. Pri individuálnom študijnom pláne nemusí chodiť študent do školy, všetky materiály obdrží elektronicky a interakcia s lektorom je zabezpečená individuálne.

POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

Predošlé
Ďalšie