Master of Public Administration (MPA)

Akreditovaný program MPA sa uskutočňuje pod záštitou

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu

Prestížny titul MPA (Master of Public Administration) je v Slovenskej republike udeľovaný ako profesijný titul, písaný za menom, akreditovaný a udeľovaný cez zahraničné univerzity.


Master of Public Administration (MPA) – postgraduálne štúdium verejnej správy, ktoré organizuje Collegium Humanum v spolupráci s Apsley Business School v Londýne, je najuznávanejšou a najprestížnejšou manažérskou kvalifikáciou.


Študijné programy Master of Public Administration (MPA) sa dôsledne hodnotia a neustále zlepšujú ako súčasť členstva univerzity v Asociácii absolventov podnikania (BGA). Collegium Humanum začalo proces uchádzania sa o prestížnu akreditáciu Asociácie MBA a asociácie absolventov podnikania (AMBA & BGA) v Londýne.


Postgraduálne štúdium Master of Public Administration (MPA) zvyšuje a potvrdzuje manažérske a vodcovské kvalifikácie riadiacich pracovníkov verejnej správy (územná a záujmová samospráva). Štúdie kombinujú znalosti v oblasti právneho a administratívneho, ako aj ekonomického a finančného fungovania verejného sektora s univerzálnymi manažérskymi zručnosťami. Výučba je založená na početných prípadových štúdiách, ktoré zaručujú realistické a praktické vzdelávanie. Tento program je určený nielen pre doktorov, manažérov, členov managementu, podnikateľov, predstaviteľov neziskových organizácii či verejnej správy, ale taktiež pre všetkých ostatných, ktorí chcú získať náskok pred ostatnými a rozšíriť si znalosti o nové moderné informácie z oboru. 

 • ŠTÚDIUM POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM
 • Študijný odbor Master OF PUBLIC ADMINISTRATION
 • DĹŽKA ŠTÚDIA 2 SEMESTRE
 • POČET HODÍN 190
 • POČET KREDITOV 60
 • TITUL MPA

Diplom „Master of Public Administration“ je najrozšírenejším postgraduálnym diplomom vo svete. Vyvinuli ho pre tých, ktorí pracujú v obchodnom živote, v štátnej správe, alebo v nonprofitovom sektore, alebo ešte plánujú vstúpiť do tohto sveta. Popularita štúdia MPA spočíva v tom, že nielen tí, ktorí disponujú základným vzdelaním v hospodárskom smere, ale aj tí, ktorí majú vzdelanie iného charakteru, budú pripravení pomocou štúdia sa uplatniť na trhu práce v obchodnej a manažérskej sfére.

 

Moduly programu Master of Public Administration (MPA) vychádzajú z potrieb manažérskej praxe a sú implementované vynikajúcimi a skúsenými odborníkmi zo Slovenska, Poľska a zahraničia v systéme prípadových štúdií.

 

Absolvent štúdia MPA je komplexne pripravený zaujať manažérske miesto vo verejnej správe (vláda a miestna samospráva) a získať konkurenčnú výhodu a zvýšiť ich hodnotu a atraktivitu na trhu práce.

Magister verejnej správy (MPA) na Collegium Humanum sa neustále zdokonaľuje v rámci členstva v Business Graduates Association (BGA) patriacom k BGA & AMBA v Londýne. Univerzita patrí pod CEEMAN, Medzinárodnú asociáciu pre rozvoj riadenia v dynamických spoločnostiach, Konferenciu rektorov odborných škôl v poľštine (KRZaSP), ako aj Princípy zodpovedného manažérskeho vzdelávania (PRME) – fungujúce pod záštitou OSN.

Študijný plán

 • Ochrana osobných údajov (GDPR)
 • Krízový manažment
 • Leadership
 • Manažment ľudských zdrojov
 • Manažérske rozhodovanie
 • Marketing
 • Pracovná motivácia a motivácia v organizácii
 • Personálny manažment
 • Profesionálne kompetentnosti
 • Strategický manažment
 • Základy práva pre podnikanie
 • Krízová komunikácia
 • Psychohygiena v manažérskej praxi
 • Techniky psychohygieny
 • Rokovanie a mediácia
 • Základy koučovacieho prístupu
 • Metodológia záverečnej práce
 • Etika vo verejnej správe
 • Financie a rozpočet

 • Inovatívne prístupy v manažmente organizácií verejnej správy

 • Moderné trendy v manažmente organizácií miestnej samosprávy

 • Podnikové informačné systémy

 • Pracovnoprávne vzťahy vo verejnej správe

 • Projektový manažment
 • Etiketa a obchodný protokol
 • Medzinárodný obchod
 • Podniková stratégia

 • Rozhodcovské konanie, riešenie sporov

POSTUP PRIJATIA

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SA na štúdium

KROK 2

ZOZNAM DOKUMENTOV POTREBNÝCH K PRIHLÁŠKE NA ŠTÚDIUM

 • Prihláška na postgraduálne štúdium a Súhlas so spracúvaním osobných údajov (viď. vyššie)
 • Úradne overená kópia diplomu (diplomov) s prílohami o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípade doklad o relevantnej praxi
 • Profesijný životopis

KROK 3

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

ŠKOLNÉ Výška platby
Cena štúdia
3 000 € s DPH

Číslo bankového účtu

Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania bude vystavený uchádzačovi na základe faktúry.

Vzdelávací inštitút Košice s.r.o.

Dominikánske námestie 6, 040 01 Košice

IBAN: SK47 1100 0000 0029 4411 3976

BIC: TATRSKBX

KROK 4

DOKUMENTY MÔŽETE ZASLAŤ POŠTOU ALEBO PRINIESŤ OSOBNE NA ADRESU ORGANIZÁCIE

Vzdelávací inštitút Košice s.r.o.

Dominikánske námestie 6

040 01 Košice

Slovensko

Ďalšie informácie:

Štúdium prebieha v slovenskom jazyku v Košiciach alebo online formou.

Ku každému predmetu sú pripravené elektronické vzdelávacie pomôcky, ktoré budú zaslané na adresu elektronickej pošty poslucháča.

INDIVIDUÁLNY ŠTUDIJNÝ PLÁN:

Individuálny študijný plán je pripravený pre študentov, ktorí nemajú možnosť zúčastniť sa pravidelnej výuky v priestoroch univerzity z dôvodu pracovného vyťaženia, veľkej vzdialenosti trvalého, prípade prechodného pobytu alebo z iných dôvodov. Skombinovali sme preto online tradičnú výuku tak, aby sme zachovali interakciu medzi lektorom a študentom, a zároveň umožnili štúdium aj na diaľku bez nutnosti návštevy univerzity. Pri individuálnom študijnom pláne študent nemusí chodiť na univerzitu. Všetky materiály obdrží elektronicky a interakcia s lektorom je zabezpečená individuálne.

ZARUČUJEME

 • Štúdium na vysokej úrovni zabezpečované pedagógmi a odborníkmi z praxe.
 • Individuálny prístup ku každému študentovi.
 

Študent po absolvovaní štúdia získava

 • Diplom v anglickom jazyku, 
 • Vysvedčenie o ukončení postgraduálneho štúdia v poľskom jazyku,
 • Kópiu vysvedčenia o ukončení postgraduálneho štúdia v anglickom jazyku.
 

ČO MôŽETE OČAKÁVAŤ

 • Priateľský prístup zo strany študijného oddelenia.

 • Priateľské a príjemné prostredie pre štúdium.

 • Ohľaduplný kolektív lektorov a vyučujúcich.

 • Rozvoj odborných znalostí, skúseností a schopností.

 • Rozvoj Vašej osobnosti.

 • Zameranie na požiadavky slovenského a európskeho trhu práce.

Principles for Responsible Management Education (PRME)

Business Graduates Association (BGA)

International Association for Management Development
in Dynamic Societies