Doctor of Public Health (DPH)

Akreditovaný program MPH sa uskutočňuje pod záštitou

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu

Postgraduálne štúdium Doktora verejného zdravia (DPH), ktoré organizuje Collegium Humanum v spolupráci s Apsley Business School v Londýne, sú najuznávanejšou a najprestížnejšou manažérskou kvalifikáciou v oblasti riadenia verejného zdravia.

 

 

Štúdium Doktora verejného zdravotníctva (DPH) sa dôsledne hodnotí a neustále zdokonaľuje v rámci členstva univerzity v združení Business Graduates Association (BGA) v Londýne. Collegium Humanum začalo proces uchádzania sa o prestížnu akreditáciu Asociácie MBA a asociácie absolventov podnikania (AMBA & BGA) v Londýne.

 

 

Doktor verejného zdravotníctva (DPH) na Collegium Humanum je integrovaným štúdiom a systémovým prístupom k riadeniu zdravotnej starostlivosti s využitím obchodných nástrojov, ktorý zaisťuje multidisciplinárny prístup k vedeniu a rozhodovaniu pri správe zdravotníckeho zariadenia.

 • ŠTÚDIUM POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM
 • Študijný odbor Doctor OF PUBLIC HEALTH
 • DĹŽKA ŠTÚDIA 2 SEMESTRE
 • POČET HODÍN 190
 • POČET KREDITOV 60
 • TITUL DPH

Moduly študijného programu Doktor verejného zdravotníctva (DPH) vás kvalifikujú na udržateľné a efektívne rozhodovanie vo všetkých aspektoch riadenia v zdravotníckych zariadeniach. Študenti štúdia dostanú príležitosť stretnúť sa s vedúcimi predstaviteľmi odvetvia, lektormi svetového formátu, medzinárodnými prípadovými štúdiami v manažmente zdravotnej starostlivosti a dozvedieť sa viac o hodnotách kultúry dopadu a výkonu, kde sa návratnosť investícií začína od prvého dňa.

 

 

Absolventi štúdia získajú odbornú kvalifikáciu na prácu v zdravotníctve a na prípravu na prácu v školách, úradoch, na ministerstvách, vo farmaceutických spoločnostiach, na sanitárnych a epidemiologických staniciach, v orgánoch miestnej samosprávy a v odboroch public relations.

 

Podmienky prijatia na štúdium:

– absolvovaný študijný program MPH

Študijný plán

 • Zdravotnícke právo – Základy práva
 • Zdravotnícky manažment
 • Zdravie pri práci a ochrana zdravia
 • Zdravotná politika v SR, EÚ a WHO
 • Komunikácia a komunikačné zručnosti v zdravotníctve
 • Poisťovníctvo v zdravotníctve
 • Prevencia civilizačných ochorení
 • Krízový manažment v zdravotníckych zariadeniach
 • Etické aspekty v zdravotníctve a v riadení organizácii
 • Legislatíva v zdravotníctve + DRG
 • Manažment a riadenie organizácii v zdravotníctve
 • Ekonomika v zdravotníckych zariadeniach
 • Epidemiológia
 • Prevencia orálneho zdravia
 • Metodológia a základy VVČ
 • Environmentálne zdravie a hygiena výživy

POSTUP PRIJATIA

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SA na štúdium

KROK 2

ZOZNAM DOKUMENTOV POTREBNÝCH K PRIHLÁŠKE NA ŠTÚDIUM

 • Úradne overená kópia diplomu s prílohami o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a doklad o relevantnej praxi
 • Profesijný životopis
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov

KROK 3

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

ŠKOLNÉ Výška platby
Ročný poplatok
3 000 € s DPH
2 polročné platby
1 500 € s DPH

Číslo bankového účtu

Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania na štúdium uchádzač zaplatí vkladom na účet:

Vzdelávací inštitút Košice

Letná 47, 04001 Košice

IBAN: SK24 0900 0000 0051 3189 8255

BIC: GIBASKBX

variabilný symbol:  dátum narodenia (v tvare DDMMRRRR), do poznámky uviesť celé meno uchádzača a typ štúdia.

KROK 4

DOKUMENTY MÔŽETE ZASLAŤ POŠTOU ALEBO PRINIESŤ OSOBNE NA ADRESU ORGANIZÁCIE

Ďalšie informácie:

Štúdium prebieha v slovenskom jazyku v Košiciach alebo online formou.

Ku každému predmetu sú pripravené elektronické vzdelávacie pomôcky, ktoré budú zaslané na adresu elektronickej pošty poslucháča.

INDIVIDUÁLNY ŠTUDIJNÝ PLÁN:

Individuálny študijný plán je pripravený pre študentov, ktorí nemajú možnosť zúčastniť sa pravidelnej výuky v priestoroch školy z dôvodu pracovného vyťaženia, veľkej vzdialenosti trvalého, prípade prechodného pobytu alebo z iných dôvodov. Skombinovali sme pre to online tradičnú výuku tak, aby sme zachovali interakciu medzi lektorom a študentom, a zároveň umožnili štúdium aj na diaľku bez nutnosti návštevy školy. Pri individuálnom študijnom pláne nemusí chodiť študent do školy, všetky materiály obdrží elektronicky a interakcia s lektorom je zabezpečená individuálne.

POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

Predošlé
Ďalšie