Doctor of Public Health (DPH)

Akreditovaný program MPH sa uskutočňuje pod záštitou

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu

Postgraduálne štúdium Doktora verejného zdravia (DPH), ktoré organizuje Collegium Humanum v spolupráci s Apsley Business School v Londýne, sú najuznávanejšou a najprestížnejšou manažérskou kvalifikáciou v oblasti riadenia verejného zdravia.


Štúdium Doktora verejného zdravotníctva (DPH) sa dôsledne hodnotí a neustále zdokonaľuje v rámci členstva univerzity v združení Business Graduates Association (BGA) v Londýne. Collegium Humanum začalo proces uchádzania sa o prestížnu akreditáciu Asociácie MBA a asociácie absolventov podnikania (AMBA & BGA) v Londýne.

 

Doktor verejného zdravotníctva (DPH) je profesijne vzdelávací program, ktorý ponúka účastníkom rozšírenie ich manažérskych znalostí a schopností nad rámec vysokoškolského vzdelania. Tento program je určený nielen pre doktorov, manažérov, členov managementu, podnikateľov, predstaviteľov neziskových organizácii či verejnej správy, ale taktiež pre všetkých ostatných, ktorí chcú získať náskok pred ostatnými a rozšíriť si znalosti o nové moderné informácie z oboru.

 • ŠTÚDIUM POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM
 • Študijný odbor Doctor OF PUBLIC HEALTH
 • DĹŽKA ŠTÚDIA 2 SEMESTRE
 • POČET HODÍN 190
 • POČET KREDITOV 60
 • TITUL DPH

Moduly študijného programu Doktor verejného zdravotníctva (DPH) vás kvalifikujú na udržateľné a efektívne rozhodovanie vo všetkých aspektoch riadenia v zdravotníckych zariadeniach. Študenti štúdia dostanú príležitosť stretnúť sa s vedúcimi predstaviteľmi odvetvia, lektormi svetového formátu, medzinárodnými prípadovými štúdiami v manažmente zdravotnej starostlivosti a dozvedieť sa viac o hodnotách kultúry dopadu a výkonu, kde sa návratnosť investícií začína od prvého dňa.


Doktor verejného zdravotníctva (DPH) na Collegium Humanum je integrovaným štúdiom a systémovým prístupom k riadeniu zdravotnej starostlivosti s využitím obchodných nástrojov, ktorý zaisťuje multidisciplinárny prístup k vedeniu a rozhodovaniu pri správe zdravotníckeho zariadenia.


Absolventi štúdia získajú odbornú kvalifikáciu na prácu v zdravotníctve a na prípravu na prácu v školách, úradoch, na ministerstvách, vo farmaceutických spoločnostiach, na sanitárnych a epidemiologických staniciach, v orgánoch miestnej samosprávy a v odboroch public relations.

Podmienky prijatia na štúdium:

– absolvovaný študijný program MPH

Študijný plán

 • Etické aspekty v zdravotníctve a v riadení organizácii
 • Zdravotná politika
 • Manažment a riadenie organizácii v zdravotníctve
 • Ekonomika v zdravotníckych zariadeniach
 • Epidemiológia
 • Prevencia vybraných ochorení
 • Metodológia a základy
 • Environmentálne zdravie a hygiena výživy
 • Zdravotnícke právo – Základy práva
 • Zdravotnícky manažment
 • Zdravie pri práci a ochrana zdravia
 • Zdravotná politika v SR, EÚ a WHO
 • Komunikácia a komunikačné zručnosti v zdravotníctve
 • Behaviorálne vedy v zdravotníctve
 • Nové trendy v zdravotníctve
 • Krízový manažment v zdravotníckych zariadeniach

POSTUP PRIJATIA

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SA na štúdium

KROK 2

ZOZNAM DOKUMENTOV POTREBNÝCH K PRIHLÁŠKE NA ŠTÚDIUM

 • Úradne overená kópia diplomu s prílohami o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a doklad o relevantnej praxi
 • Profesijný životopis
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov

KROK 3

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

ŠKOLNÉ Výška platby
Cena štúdia
3 600 € s DPH

Číslo bankového účtu

Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania bude vystavený uchádzačovi na základe faktúry.

Vzdelávací inštitút Košice s.r.o.

Štúrova 27, 04001 Košice

IBAN: SK47 1100 0000 0029 4411 3976

BIC: TATRSKBX

KROK 4

DOKUMENTY MÔŽETE ZASLAŤ POŠTOU ALEBO PRINIESŤ OSOBNE NA ADRESU ORGANIZÁCIE

Vzdelávací inštitút Košice s.r.o.

Štúrova 27, 04001 Košice

Ďalšie informácie:

Štúdium prebieha v slovenskom jazyku v Košiciach alebo online formou.

Ku každému predmetu sú pripravené elektronické vzdelávacie pomôcky, ktoré budú zaslané na adresu elektronickej pošty poslucháča.

INDIVIDUÁLNY ŠTUDIJNÝ PLÁN:

Individuálny študijný plán je pripravený pre študentov, ktorí nemajú možnosť zúčastniť sa pravidelnej výuky v priestoroch univerzity z dôvodu pracovného vyťaženia, veľkej vzdialenosti trvalého, prípade prechodného pobytu alebo z iných dôvodov. Skombinovali sme preto online tradičnú výuku tak, aby sme zachovali interakciu medzi lektorom a študentom, a zároveň umožnili štúdium aj na diaľku bez nutnosti návštevy univerzity. Pri individuálnom študijnom pláne študent nemusí chodiť na univerzitu. Všetky materiály obdrží elektronicky a interakcia s lektorom je zabezpečená individuálne.