Študentská samospráva

Univerzitná študentská samospráva Collegium Humanum založená na základe poľského zákona zo dňa 27. júla 2005 „Zákon o vysokých školách“ a štatútu Collegium Humanum.


Počiatky študentskej samosprávy v Poľsku siahajú do roku 1957, kedy bol vytvorený prvý nezávislý študentský parlament, podľa vzoru podobných organizácií pôsobiacich vo Švédsku.


Študentská samospráva má štruktúru podobnú štruktúre univerzity. Univerzitná rada študentskej samosprávy je internou zúčastnenou stranou Collegium Humanum, ktorá spoluvytvára vnútorné predpisy fungovania univerzity, rozdeľovanie finančných prostriedkov, študijné programy a jej členovia zasadajú v Senáte a v Kolégiu rektora.


Všetky univerzitné študentské samosprávy v Poľsku sú združené v študentskom parlamente Poľskej republiky, ktorý je jedinou inštitúciou, ktorá má právo zastupovať všetkých poľských študentov.


Jednou z najdôležitejších úloh Univerzitnej rady študentskej samosprávy v Collegium Humanum je spolurozhodovanie spoločne s rektorom univerzity a rozdeľovanie finančných prostriedkov získaných z dotácie ministra vedy a vysokého školstva. Tieto prostriedky sú neskôr použité na rôzne štipendiá, granty a študentské účely. Za účasti študentov sa prijímajú aj programové a študijné predpisy. Právomoci študentskej samosprávy zahŕňajú zákonodarnú moc. Najmenej 20% zloženia senátu každej univerzity musia tvoriť študenti a doktorandi.

Zloženie študentskej samosprávy

Volebné obdobie 2019 - 2022