Master of Public Health (MPH)

Akreditovaný program MPH sa uskutočňuje pod záštitou

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu

Cieľom MPH štúdií je získať rozsiahle vedomosti a zručnosti potrebné na vykonávanie individuálnej a skupinovej zdravotnej výchovy pri práci so zdravými, chorými alebo so zvýšeným rizikom zdravotných porúch.

 

Absolventi štúdia získajú odbornú kvalifikáciu na prácu vychovávateľa v zdravotníctve a na prípravu na prácu v školách, úradoch, na ministerstvách, vo farmaceutických spoločnostiach, na sanitárnych a epidemiologických staniciach, v orgánoch miestnej samosprávy a v odboroch public relations.

 • ŠTÚDIUM POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM
 • Študijný odbor MASTER OF PUBLIC HEALTH
 • DĹŽKA ŠTÚDIA 2 SEMESTRE
 • POČET HODÍN 190
 • POČET KREDITOV 60
 • TITUL MPH

Podľa Nariadenia vlády SR 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností okrem prihlášky na štúdium podáva aj žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia po splnení podmienok na zaradenie do špecializačného štúdia MPH pre zdravotnícke odbory.

Podmienky prijatia na štúdium:

– absolvovaný II. stupeň VŠ štúdia,
– prax v zdravotníctve

Študijný plán

 • Zdravotnícke právo – Základy práva
 • Zdravotnícky manažment
 • Zdravie pri práci a ochrana zdravia
 • Zdravotná politika v SR, EÚ a WHO
 • Komunikácia a komunikačné zručnosti v zdravotníctve
 • Poisťovníctvo v zdravotníctve
 • Prevencia civilizačných ochorení
 • Krízový manažment v zdravotníckych zariadeniach
 • Etické aspekty v zdravotníctve a v riadení organizácii
 • Legislatíva v zdravotníctve + DRG
 • Manažment a riadenie organizácii v zdravotníctve
 • Ekonomika v zdravotníckych zariadeniach
 • Epidemiológia
 • Prevencia orálneho zdravia
 • Metodológia a základy VVČ
 • Environmentálne zdravie a hygiena výživy

POSTUP PRIJATIA

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SA na štúdium

KROK 2

ZOZNAM DOKUMENTOV POTREBNÝCH K PRIHLÁŠKE NA ŠTÚDIUM

 • Úradne overená kópia diplomu s prílohami o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a doklad o relevantnej praxi
 • Profesijný životopis
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov

KROK 3

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

ŠKOLNÉ Výška platby
Cena štúdia
3 000 € s DPH

Číslo bankového účtu

Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania bude vystavený uchádzačovi na základe faktúry.

Vzdelávací inštitút Košice s.r.o.

Letná 47, 04001 Košice

IBAN: SK47 1100 0000 0029 4411 3976

BIC: TATRSKBX

KROK 4

DOKUMENTY MÔŽETE ZASLAŤ POŠTOU ALEBO PRINIESŤ OSOBNE NA ADRESU ORGANIZÁCIE

Ďalšie informácie:

Štúdium prebieha v slovenskom jazyku v Košiciach alebo online formou.

Ku každému predmetu sú pripravené elektronické vzdelávacie pomôcky, ktoré budú zaslané na adresu elektronickej pošty poslucháča.

INDIVIDUÁLNY ŠTUDIJNÝ PLÁN:

Individuálny študijný plán je pripravený pre študentov, ktorí nemajú možnosť zúčastniť sa pravidelnej výuky v priestoroch školy z dôvodu pracovného vyťaženia, veľkej vzdialenosti trvalého, prípade prechodného pobytu alebo z iných dôvodov. Skombinovali sme pre to online tradičnú výuku tak, aby sme zachovali interakciu medzi lektorom a študentom, a zároveň umožnili štúdium aj na diaľku bez nutnosti návštevy školy. Pri individuálnom študijnom pláne nemusí chodiť študent do školy, všetky materiály obdrží elektronicky a interakcia s lektorom je zabezpečená individuálne.

POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

Predošlé
Ďalšie