Doctor of Laws (LL.D.)

Akreditovaný program LL.D. sa uskutočňuje pod záštitou

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu

Doctor of Laws (LL.D.) sa vykonáva v súlade s najvyššími medzinárodnými štandardmi vysokoškolského vzdelávania a utilitárnou povahou získaných právnych znalostí v obchodnej praxi.


Postgraduálne štúdium doktora práv (LL.D.) organizované Collegium Humanum v spolupráci s Apsley Business School v Londýne, sú najuznávanejšími a najprestížnejšími právnymi kvalifikáciami na svete.


Doktor práv (LL.D.) sa prísne hodnotí a neustále zdokonaľuje v rámci členstva univerzity v Asociácii obchodných absolventov (BGA). Collegium Humanum začalo proces uchádzania sa o prestížnu akreditáciu Asociácie MBA a asociácie absolventov podnikania (AMBA & BGA) v Londýne.


Doktor práv (LL.D.) vyplýva z potrieb manažérskej praxe a je implementované vynikajúcimi a skúsenými odborníkmi zo Slovenska, Poľska a zahraničia v systéme prípadových štúdií.


Doktor práv (LL.D.) sa vykonáva v súlade s najvyššími medzinárodnými štandardmi výkonného vzdelávania a s utilitárnou povahou získaných právnych znalostí v obchodnej praxi. Absolvent doktora práv (LL.D.) získava konkurenčnú výhodu a zvyšuje ich hodnotu a atraktivitu na trhu práce.

 • ŠTÚDIUM POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM
 • Študijný odbor DOCTOR OF LAWS
 • DĹŽKA ŠTÚDIA 2 SEMESTRE
 • POČET HODÍN 190
 • POČET KREDITOV 60
 • TITUL LL.D.

Doctor of Laws (LL.D.) je zamerané na manažérov a dáva príležitosť rozšíriť vedomosti v oblasti právnych predpisov, národných a medzinárodných ekonomických transakcií, poskytovať praktické vedomosti v oblasti práva, podporovať manažérov v efektívnom riadení a robiť manažérske rozhodnutia v podnikaní.

 

 

Moduly postgraduálneho štúdia (LL.D.) sú založené na konkrétnych potrebách obchodnej praxe a implementujú ich vynikajúci odborníci v systéme prípadových štúdií v rôznych oblastiach vrátane medzinárodné právo, pracovné právo, daňové právo, právo EÚ, správa a riadenie spoločností a správa majetku štátu atď.

 

 

Doktor práv (LL.D.) je príležitosťou na rozšírenie vedomostí v oblasti právnych predpisov, národných a medzinárodných ekonomických transakcií. LL.D. poskytovať praktické vedomosti v oblasti práva, podporovať manažérov v efektívnom riadení a pri prijímaní manažérskych rozhodnutí v podnikaní.

 

 

LL.D. na Collegium Humanum podliehajú neustálemu zlepšovaniu ako súčasť členstva v Business Graduates Association (BGA) patriacej k BGA & AMBA v Londýne. Univerzita patrí pod CEEMAN, Medzinárodnú asociáciu pre rozvoj riadenia v dynamických spoločnostiach, Konferenciu rektorov odborných škôl v Poľsku (KRZaSP), ako aj Princípy zodpovedného manažérskeho vzdelávania (PRME) – fungujúce pod záštitou OSN.

 

Podmienky prijatia na štúdium:

– absolvovaný študijný program LL.M.

Študijný plán

 • Právo a marketing
 • Daňové a finančné právo
 • Obchodné právo
 • Právo EÚ
 • Zákon o verejnom obstarávaní
 • Pracovné právo
 • Etika a CSR
 • Pracovné a hospodárske právo
 • Právo duševného vlastníctva

 • Trestné právo

 • Ústavné právo

 • Rokovania a mediácie

 • Obchodný protokol

 • Medzinárodné právo

 • Špeciálne prednášky
 • Zákon o ochrane osobných údajov (GDPR)

POSTUP PRIJATIA

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SA na štúdium

KROK 2

ZOZNAM DOKUMENTOV POTREBNÝCH K PRIHLÁŠKE NA ŠTÚDIUM

 • Úradne overená kópia diplomu s prílohami o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípade doklad o relevantnej praxi
 • Profesijný životopis
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov

KROK 3

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

ŠKOLNÉ Výška platby
Cena štúdia
3 600 € s DPH

Číslo bankového účtu

Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania bude vystavený uchádzačovi na základe faktúry.

Vzdelávací inštitút Košice s.r.o.

Štúrova 27, 04001 Košice

IBAN: SK47 1100 0000 0029 4411 3976

BIC: TATRSKBX

KROK 4

DOKUMENTY MÔŽETE ZASLAŤ POŠTOU ALEBO PRINIESŤ OSOBNE NA ADRESU ORGANIZÁCIE

Vzdelávací inštitút Košice s.r.o.

Štúrova 27, 04001 Košice

Ďalšie informácie:

Štúdium prebieha v slovenskom jazyku v Košiciach alebo online formou.

Ku každému predmetu sú pripravené elektronické vzdelávacie pomôcky, ktoré budú zaslané na adresu elektronickej pošty poslucháča.

INDIVIDUÁLNY ŠTUDIJNÝ PLÁN:

Individuálny študijný plán je pripravený pre študentov, ktorí nemajú možnosť zúčastniť sa pravidelnej výuky v priestoroch univerzity z dôvodu pracovného vyťaženia, veľkej vzdialenosti trvalého, prípade prechodného pobytu alebo z iných dôvodov. Skombinovali sme preto online tradičnú výuku tak, aby sme zachovali interakciu medzi lektorom a študentom, a zároveň umožnili štúdium aj na diaľku bez nutnosti návštevy univerzity. Pri individuálnom študijnom pláne študent nemusí chodiť na univerzitu. Všetky materiály obdrží elektronicky a interakcia s lektorom je zabezpečená individuálne.