Vedenie a koučing

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu

 • Štúdium Postgraduálne
 • Študijný odbor Leadership and coaching
 • Dĺžka štúdia 2 SEMESTRE

Postgraduálne štúdium resp. kurz v odbore Vedenie a koučing vedú odborníci z praxe a sú určené odborníkom z praxe, ktorí sú hladní po užitočných obchodných znalostiach, osobnom rozvoji a dosahovaní ešte lepších osobných a profesionálnych výsledkov. Sú vytvorené pre manažérov, zamestnancov, tých ktorých čaká povýšenie do vyšších funkcií, ako aj pre lídrov, podnikateľov, obchodníkov, majiteľov firiem, prezidentov, riaditeľov, charitatívnych aktivistov, jedným slovom pre všetkých, ktorí majú dosahovať ciele prostredníctvom ľudí a s ľuďmi. Náš program sa nezameriava na jeden model vedenia, namiesto toho vás inšpiruje, motivuje a vyzýva, aby ste hľadali a formovali svoj individuálny štýl vedenia. Jedným zo základov nášho programu je Strengths Based Leadership, teda vedenie založené na silných stránkach. Štúdie silne propagujú koncepciu posilňovania Vodcu na základe jeho osobných talentov a silných stránok. Počas štúdia budú mať účastníci možnosť absolvovať test Gallupovho inštitútu Strengthsfinder a objaviť 5 svojich nervových talentov. Každý účastník nášho programu dostane dve individuálne sedenia. Jedna lekcia bude hĺbková spätná väzba týkajúca sa výsledkov individuálneho talentového prieskumu Strenghtsfinder TOP 5 a druhá bude koučingová a mentorská venovaná plánovaniu individuálnych rozvojových cieľov posilňujúcich vodcovské a manažérske kompetencie.

Absolventi postgraduálneho štúdia resp. kurzu v odbore Leadership and Coaching získavajú užitočné vedomosti okrem iného v témach: leadership, talent a riadenie ľudských zdrojov, koučing a mentoring, asertívny prístup a komunikácia, sebamotivácia a motivovanie tímov, práca s odporom a jej zmena, emocionálna inteligencia, sebaprezentácia a riadenie osobnej energie.

CIEĽ ŠTÚDIA

Hlavným cieľom štúdia je rozvoj vodcovských a manažérskych kompetencií založených na kvalite a hĺbke individuálneho a skupinového rozvoja. Prvoradou hodnotou je pretaviť nahromadené poznatky do praktických činností pri riadení seba, podriadených tímov a celej organizácie. Pretože ako hovorí John Maxwell, „všetky problémy vždy začínajú vedením.“ Štúdium resp. kurz je na trhu jedinečný tým, že kombinuje prácu vo workshopových skupinách s individuálnymi koučingovými a mentoringovými sedeniami a sedeniami Action Learning.

TRH PRÁCE

Štúdium Leadership and Coaching Vás pripraví na prácu lídra. Umožňuje Vám slobodne rozvíjať autentické a praktické vodcovské a manažérske zručnosti v prirodzenom pracovnom prostredí. Štúdium dáva priestor na prácu s reálnymi cieľmi a výzvami účastníkov. Objavuje silné stránky a oblasti rozvoja účastníkov. Umožňuje posilniť vlastnú realizáciu a kreatívny potenciál tímov. Počas štúdia je kladený veľký dôraz na budovanie adekvátnej sebaúcty účastníkov a zvyšovanie manažérskej efektivity, a tým aj zvyšovanie spokojnosti s prácou. Štúdium sa zameriava na zlepšenie 2 kľúčových HR KPI v každej organizácii: zníženie fluktuácie zamestnancov a zvýšenie úrovne ich angažovanosti. Dáva možnosť formovať organizačnú kultúru založenú na participatívnom riadení a koučovacom štýle riadenia.

METÓDY, KTORÉ ZARUČUJÚ ÚČINNOSŤ

Postgraduálny študijný program „Leadership and Coaching“ je silne zakorenený v realite každodennej práce lídra. Všetko, čo sa objavuje na seminároch, priamo vyplýva z výziev, problémov a ťažkostí, s ktorými sa vodca stretáva pri svojej každodennej práci s ľuďmi. V programe sa mieša individuálny prístup so skupinovým prístupom. Má korene v najlepších trendoch a postupoch na Slovensku ako aj vo svete. Štúdium je vysoko interaktívne s prvkami koučovacej práce. Zahŕňajú individuálne a skupinové cvičenia, prvky interaktívnej prednášky, výmenu skúseností, nácvik zručností. Študijnou metódou sú moderné spôsoby efektívneho, pútavého a príjemného učenia, napr. prvky neurolingvistického programovania, poznatky o mozgu, pozitívna psychológia, pozorovacie testy, diskusia, osobná reflexia, práca s metaforou alebo inšpiratívnym filmom, používanie jazyka podporujúce zmenu a napokon trvalé budovanie sebaúcty – toto všetko a ešte viac v praxi zaručuje vysokú efektivitu programu. Dôležitým prvkom celku je fakt, že lektori sledujú skupinový proces a ako bystrí pozorovatelia adekvátne reagujú a program priebežne prispôsobujú potrebám konkrétnych účastníkov. Okrem toho sa priebežne sledujú výsledky hodnotenia štúdie.

 

Program:
Modul 1 – Autentické líderstvo – čo ste v poslednej dobe urobili ako LÍDER?
Modul 2 – Vedenie založené na silných stránkach, t. j. budovanie vodcovstva pomocou talentov a silných stránok. Práca s metodikou talentu Gallupovho inštitútu a prieskumom TOP 5 Strengthsfinder
Modul 3 – Vplyv bez tlaku
Modul 4 – Komunikácia asertívneho lídra
Modul 5 – Sebamotivácia lídra a motivácia tímu
Modul 6 – Od manažmentu po vedenie, t. j. psychologické aspekty procesu delegovania a spätnej väzby
Modul 7 – Práca s odporom, zmenou a konfliktom
Modul 8 – Rozvoj ľudí prostredníctvom koučovacieho štýlu riadenia
Modul 9 – Emocionálna inteligencia a riadenie emócií ako líder
Modul 10 – Posilnenie osobnej energie vodcu s využitím čínskeho systému predlžovania života „Kaligrafický zdravotný systém“
Modul 11 – Sebaprezentácia a nákazlivá vízia
Modul 12 – Opätovný rozvoj vodcovských kompetencií pomocou akčných lekcií
 

Štúdium prebieha v slovenskom jazyku prezenčne v Košiciach. Pre študentov sú zabezpečené vzdelávacie a písacie pomôcky potrebné ku kurzu.

Garant programu:

.

Je sústredenou odborníčkou rozvíjajúcich sa lídrov a profesionálov v podnikaní. Oblasti jej špecializácie sú: vedenie, koučing, komunikácia, identifikácia talentov a silných stránok, posilňovanie osobnej energie lídra. Vyše 15 rokov pracovala vo 

 

 

Klienti si ju vážia pre individuálny prístup, vedomosti a skúsenosti, pravdivosť a autentickosť, ľudskú láskavosť, empatiu a pozorné počúvanie, ako aj dobrú energiu a zmysel pre humor.

Lektori

POSTUP PRIJATIA

Požadované dokumenty:

 • Vyplnená a podpísaná žiadosť o prijatie na kurz Leadership and coaching
 • Profesijný životopis
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • Ak má uchádzač vysokoškolské vzdelanie tak aj riadne overenú kópiu diplomu s prílohami o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Poplatky za štúdium

Školné Výška platby
Cena štúdia na osobu
1 100 € s DPH

ČÍSLO BANKOVÉHO ÚČTU

Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania bude vystavený uchádzačovi na základe faktúry.

Vzdelávací inštitút Košice s.r.o.

Štúrova 27, 04001 Košice

IBAN: SK47 1100 0000 0029 4411 3976

BIC: TATRSKBX

DOKUMENTY MÔŽETE ZASLAŤ POŠTOU ALEBO PRINIESŤ OSOBNE NA ADRESU ORGANIZÁCIE

Vzdelávací inštitút Košice s.r.o.

Štúrova 27

040 01 Košice

Slovensko

 

ZARUČUJEME

 • Štúdium na vysokej úrovni zabezpečované vyučujúcimi z praxe v predmetnej oblasti.
 

ČO MôŽETE OČAKÁVAŤ:

 • Priateľský prístup zo strany študijného oddelenia.

 • Priateľské a príjemné prostredie.

 • Ohľaduplný kolektív lektorov a vyučujúcich.

 • Rozvoj odborných znalostí, skúseností a schopností.

 • Rozvoj Vašej osobnosti.

 • Zameranie na požiadavky slovenského a európskeho trhu práce.

Principles for Responsible Management Education (PRME)

Business Graduates Association (BGA)

International Association for Management Development
in Dynamic Societies