Manažment médií a mediálna komunikácia

Štúdium I. stupňa (3 roky) bakalárske

  • Študijný program Manažment
  • Študijný režim externé štúdium
  • Trvanie 3 ROKY (6 SEMESTROV)
Študijný program sa zameriava na umeleckú kritiku, zaoberá sa analýzou médií, vytvorením profilu, imidžu a dizajnu pre podniky. Študent sa oboznámi problematikou PR (Public Relations), reklamy a marketingu, ďalej etickými dilemami v oblasti masmédií. Verbálna komunikácia a vizuálna reprezentácia tiež tvoria súčasť tohto programu. Psychológia v manažmente a sociálne aspekty manažmentu sú tiež neoddeliteľnou súčasťou študijného programu.

POSTUP PRIJATIA

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SA V ONLINE PRIJÍMACOM KONANÍ

KROK 2

ZOZNAM DOKUMENTOV POTREBNÝCH K PRIHLÁŠKE NA ŠTÚDIUM

  • Fotokópia občianskeho preukazu (originál je potrebný na mieste pre náhľad)
  • Jedna legitimačná fotografia s rozmermi 35 x 45 mm
  • Úradne overená kópia maturitného vysvedčenia (originál je potrebný na mieste pre náhľad)  
  • Úradne overená kópia diplomu a dodatku o ukončení vysokoškolského vzdelania (v prípade štúdia 2. stupňa) (originál je potrebný na mieste pre náhľad)

KROK 3

ŠKOLNÉ A POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

  • Poplatok za prijímacie konanie (prihlášku) – 40 €
  • Zápisné – 60 €
  • Poplatok za študentský preukaz – 40 €
ŠKOLNÉ VÝŠKA PLATBY
Akademický rok
1 000 € s DPH
Semester
500 € s DPH
Mesiac
100 € s DPH

ČÍSLO BANKOVÉHO ÚČTU

Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania bude vystavený uchádzačovi na základe faktúry.

Vzdelávací inštitút Košice s.r.o.

Letná 47, 04001 Košice

IBAN: SK47 1100 0000 0029 4411 3976

BIC: TATRSKBX

KROK 4

DOKUMENTY MÔŽETE ZASLAŤ POŠTOU ALEBO PRINIESŤ OSOBNE NA ADRESU ORGANIZÁCIE

Ďalšie informácie:

Štúdium prebieha v slovenskom jazyku v Košiciach alebo online formou.

OBJAVTE ĎALŠIE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Predošlé
Ďalšie